Porozumienia związane z grupowym zwolnieniem z pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Porozumienia związane z grupowym zwolnieniem z pracy - strona 1 Porozumienia związane z grupowym zwolnieniem z pracy - strona 2 Porozumienia związane z grupowym zwolnieniem z pracy - strona 3

Fragment notatki:


Porozumienia związane z grupowym zwolnieniem z pracy:
- ustawa z dnia 13.03.2003, ta ustawa zastąpiła ustawę z 1989 roku. Tamta ustawa była pierwszą ustawą, która miała za zadanie dostosować prawo polskie do standardów europejskich
- ta ustawa nazywana jest ustawa o grupowych zwolnieniach
- ta ustawa ma zastosowanie w zakładach zatrudniających co najmniej 20 pracowników (zatrudnionych, np. na cały etat, 1/3)
- każe zwolnienie z przyczyn nie związanych z pracownikiem musi być konsultowane ze związkami zawodowymi
To, że pracodawca zamierza zwolnić określoną grupę pracowników
Negocjacje poprzedzające porozumienie:
- art. 2 ust z 2003 r. = zwolnienie powinny poprzedzać negocjacje, konsultacje ze związkami zawodowymi, konsultacja ma dotyczyć zmniejszenia zwolnień (zwolnienie to etap definitywny).
18
Pracodawca musi zawiadomić na piśmie zakładową organizację o przyczynach zbiorowego zwolnienia, liczbie pracowników, grupie zwolnień, okresie kiedy takie zwolnienie nastąpi.
Art.3 - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawiadomienia pracodawcy i związki zawierają porozumienie, ale nie musi dojść do zawarcia porozumienia.
Porozumienie jest istotne, jest warunkiem zwolnień pracowników.
Art.6 - wypowiedzenie pracy przez zwolnienie nie może nastąpić szybciej jak w momencie przekazania zwolnienia do urzędu pracy.
W wielu porozumieniach wprowadza się indywidualną listę pracowników wyznaczonych do zwolnienia.
Porozumienie zbiorowe - nie może dotyczyć indywidualnych osób!
Zasady prowadzenia dialogu:
-art. 241(3) kp
- każda ze stron jest obowiązana do prowadzenia rokowań w dobrej wierze i w poszanowaniu interesów drugiej strony.
Oznacza to:
1. Uwzględnienie postulatów organizacji związkowej uzasadnionych sytuacja ekonomiczną pracodawcy
2. Powstrzymywanie się od wysuwania postulatów, których realizacja w sposób oczywisty przekroczenia możliwości finansowe pracodawców
3. Poszanowanie interesów pracowników nie objętych układem.
Art. 241, z ind.4, p.1 kp - Pracodawca jest obowiązany udzielić przedstawicielom związków zawodowych
prowadzącym rokowania informacji o swojej sytuacji ekonomicznej w zakresie objętym rokowaniami
i niezbędnym do prowadzenia odpowiedzialnych rokowań. Obowiązek ten dotyczy w szczególności
informacji objętych sprawozdawczością Głównego Urzędu Statystycznego.
Art.241, z ind.4, p.3 kp - Na żądanie każdej ze stron może być powołany ekspert, którego zadaniem jest
przedstawienie opinii w sprawach związanych z przedmiotem rokowań. Koszty ekspertyzy pokrywa
strona, która żądała powołania eksperta, chyba że strony postanowią inaczej.


(…)

…. Konsultacje dotyczące informacji - ustawa o informowaniu pracowników i konsultacji z nimi
o Działanie po porozumieniu - po rozpatrzeniu stanowiska np. dotyczącego kar porządkowych, charakter opiniodawczy, szansa wypowiedzenia się.
Art.237, Zn.11a kp- Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie
działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
19
Zasada przenikania zbiorowego…
… sięgamy do kc). Czynności prawne wywołuje skutki nie tylko wyrażone w tej umowie, ale również te które wynikają z ustawy zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów.
- art. 9 kp, art. 24117kp - dotyczą porozumień kryzysowych-polegają na tym, że umowa o pracę zostaje pozbawiona pewnych składników. Zawieramy porozumienie o zawieszeniu układu zbiorowego pracy w jakiejś części i to powoduje, że wszystko to co z układów przeszło do umowy na ten czas porozumienia zostaje wyprowadzone automatycznie bez okresu wypowiedzenia z umowy. To automatyzm negatywny.
- art. 24113- automatyzm pozytywny- wyprowadzenie poprzez instytucje układów zbiorowych pracy czy regulaminy wynagradzania do umowy korzystniejszych postanowień w układzie niż ma to miejsce w umowie.

…, jest równoznaczne z porozumieniem. Taka interpretacja jest nie do przyjęcia. W prawie pracy nie ma żadnej normy sankcjonującej. Uzgodnienie oznacza brak zasadniczych sprzeczności.
o Konsultacja - oznacza, że nikt nie jest związany merytorycznym rozstrzygnięciem drugiej strony. konsultacje - nie jest tak jak w porozumieniu wypracowane wspólne stanowisko, konsultacja ma charakter opiniodawczy. (Kodeks…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz