Prawo pracy - zwolnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2163
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo pracy - zwolnienia - strona 1 Prawo pracy - zwolnienia - strona 2 Prawo pracy - zwolnienia - strona 3

Fragment notatki:

Makowski z UŁ (Uniwersytet Łódzki). Notatka liczy 9 stron. Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: forma reprezentacji zbiorowej pracowników tymczasowych, zwolnienia grupowe, zakres ochrony szczególnej w związku ze zwolnieniami grupowymi, pracownik zwolniony z przyczyn nie dotyczących pracownika, zakaz konkurencji, skutki naruszenia umowy o zakazie konkurencji.

Forma reprezentacji zbiorowej pracowników tymczasowych.
Pracownik tymczasowy nie uzyskuje na gruncie ustawy możliwości korzystania z reprezentacji w sprawach indywidualnych jak i w sprawach zbiorowych. Wykonując pracę na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika pracownik nie ma u niego swojej reprezentacji, jedyna forma ochrony zbiorowej będzie realizowana u agencji pracy tymczasowej, czyli u tego pracodawcy, gdzie jest podpisana umowa o pracę. Jest to dość dziwna konstrukcja, ponieważ agencje nie prowadzą działalności gospodarczej a jej działalność polega na wyszukiwaniu osób i zatrudnianiu ich jako pracowników i później ich wypożyczaniu do celów świadczenia pracy.
Pracownicy tymczasowi nie mają reprezentacji w postaci specjalnej formuły Społecznej Inspekcji Pracy, która sprawowałaby kontrolę nad pracodawcami użytkownikami.
Sprawy nie uregulowane w ustawie o agencji pracy tymczasowej np. kwestie dotyczące czasu pracy, zasad ustalania wynagrodzenia będą normowane wprost przepisami kodeksu pracy.
Ustawa określa reguły odpowiedzialności w razie nie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ta odpowiedzialność nie zapewnienia warunków bhp u pracodawcy użytkownika będzie odpowiedzialnością podzieloną między agencję pracy tymczasowej a pracodawcę użytkownika. Odpowiedzialność za nie zapewnienie technicznego bezpieczeństwa pracy obciąża pracodawcę użytkownika, natomiast odpowiedzialność za ewentualną szkodę, jaką poniesie pracownik tymczasowy na skutek wypadku przy pracy będzie ponosiła agencja.
Powstaje pytanie, który pracodawca będzie zobowiązany do opłacania wyższej składki wypadkowej, jeżeli u pracodawcy użytkownika będą miały miejsce zwiększone liczby wypadków przy pracy. W sytuacji, gdy tzw. stopa wypadkowości u pracodawcy wzrasta, to skutkuje to podwyższeniem składki wypadkowej - jest to sankcja ekonomiczna.
Od grudnia `89 r. aż do 1 stycznia 2004 r. obowiązywała stara ustawa o zwolnieniach grupowych. Nowa ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników. Ideą tej nowej ustawy jest ograniczenie stosowania przepisów o tzw. formie ekonomicznej tylko do pewnego kręgu pracodawców.
Zakres zastosowania ustawy
Ustawa znajduje zastosowanie do tych pracodawców, którzy zatrudniają, co najmniej 20 pracowników. Pojęcie zwolnienia grupowego w świetle tej ustawy oznacza, że ze zwolnieniem grupowym mamy do czynienia wówczas, gdy w okresie nie przekraczającym 30 dni pracodawca zwolni wskazaną w ustawie liczbę pracowników i gdy zwolnienie będzie obejmowało, co najmniej:
10 pracowników u pracodawcy zatrudniającego poniżej 100 pracowników
10 % pracowników u pracodawcy zatrudniającego, co najmniej 100, ale mniej niż 300 pracowników 30 pracowników, ale zatrudnia, co najmniej 300 pracowników lub więcej


(…)

… firmy, po to, aby organizacja mogła ustosunkować się do zamiaru i poprzeć decyzję o zwolnieniu. W terminie nie przekraczającym 20 dni od powiadomienia organizacji związkowej o zamiarze zwolnień grupowych pracodawca i te konsultowane organizacje związkowe powinny zawrzeć porozumienie.
Efektem jest zawarcie porozumienia w sprawie zwolnień grupowych; porozumienie to jest specyficznym źródłem prawa pracy
… - regulamin zwolnień grupowych jest także specyficznym źródłem prawa pracy w rozumieniu art. 9.
Pracodawca, który ma zamiar dokonać zwolnień grupowych a u niego nie ma organizacji związkowych, to w tym przypadku pracodawca ma obowiązek ustalenia regulaminu zwolnień grupowych i ten regulamin zwolnień powinien być ustalony po konsultacji z przedstawicielami załogi wszystkich pracowników wyłonionymi w trybie…

Forma reprezentacji zbiorowej pracowników tymczasowych.
Pracownik tymczasowy nie uzyskuje na gruncie ustawy możliwości korzystania z reprezentacji w sprawach indywidualnych jak i w sprawach zbiorowych. Wykonując pracę na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika pracownik nie ma u niego swojej reprezentacji, jedyna forma ochrony zbiorowej będzie realizowana u agencji pracy tymczasowej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz