Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników - omówienie - strona 1 Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników
Oprócz zwolnień grupowych ustawa w art. 10 reguluje indywidualne zwolnienia z pracy przez pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników ( tzn. zwolnienia, których liczba w okresie nieprzekraczającym 30 dni jest niższa od liczby kwalifikującej zwolnienie jako grupowe ).
Przepisy ust. ( art. 10 w zw. z art. 5 ust. 3-7 oraz art. 8 ) stosuje się do zwolnień indywid. z przyczyn niedotycz. pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron.
Przyczynę niedotyczącą pracownika należy uznać za wyłączny powód uzasadniający zwolnienie, jeżeli bez zaistnienia takiej przyczyny rozwiązanie stos. pr. nie nastąpiłoby (byłoby nieuzasadnione)
W ramach zwolnienia indyw. pracodawca może rozwiązać za wypowiedzeniem stos. pracy z pracownikiem podlegającym szczególnej ochronie stosunku pracy na podstawie:
art.4 k.p. w związku z przebywaniem na urlopie trwającym co najmniej 3 miesiące ( art. 10 w zw. z art. 5 ust. 3 ustawy )
odrębnych przepisów, o ile dopuszczalne jest w tych przypadkach rozwiązanie za wypowiedzeniem w ramach zwolnienia grupowego, tj. w szczególności z pracownikiem: pełniącym z wyboru funkcję związkową poza zakładem pracy, członkiem komitetu założycielskiego związku zawodowego, żoną żołnierza czynnej służby, kombatantem itd.
Nie jest możliwe rozwiązanie stos. pr. w tym trybie z pracownikiem będącym posłem, senatorem bądź radnym, z uwagi na przepis art. 10 ust. 5.
Zwolnienie takie jest możliwe jeżeli zakładowa organizacja związkowa nie zgłosi sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu ( - obowiązek pracodawcy zawiadomienia org. związk. w odpowiedni sposób, na piśmie )
Gdy u pracodawcy nie działa żadna organizacja związkowa, pracownikom, o których mowa w art.10 ust. 2, nie przysługuje żadna ochrona przed rozwiązaniem za wypowiedzeniem w trybie tej ustawy.
Indywidualne wypowiedzenie stos. pracy lub płacy z przyczyn niedotyczących pracowników w stosunku do korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy jest dopuszczalne:
w sytuacjach, o których mowa w art. 41 k.p., niezależnie od czasu trwanie urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy (art. 10 ustawy)
w przypadkach wymienionych w art.5 ust. 5 ustawy
w przypadkach (wyżej omówionych), w których szczególna ochrona wynika z odrębnych przepisów i w których dopuszczalne jest rozwiązanie za wypowiedzeniem stos. pracy w ramach zwolnienia grupowego, jeżeli z przyczyn niedotycz. pracown. nie jest możliwe ich dalsze zatrudnienie na dotychczasowych stanowiskach (wymaga to uprzedniej konsultacji z zakładową org. związkową reprezentującą pracownika w trybie art. 38 k.p. - tylko w odniesieniu do pracown. zatrudnionych na czas nieokreślony)


(…)

…. zatrudnionych na czas nieokreślony)
W ramach zwoln. indyw. każda ze stron może wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy bądź warunki pracy lub płacy wynikające z takiej umowy (art. 10 ustawy )
Pracownikowi zwolnionemu indywidualnie na podstawie tej ustawy przysługuje prawo do odprawy na warunkach i w wysokości takiej samej jak przy zwolnieniu grupowym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz