Układy zbiorowe pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układy zbiorowe pracy - strona 1 Układy zbiorowe pracy - strona 2

Fragment notatki:

Układy zbiorowe pracy - charakter normatywny, są typowym kompromisem pomiędzy prawami i interesami pracowników i pracodawców, w zakresie formy i trybu zbliżony do umowy cywilnoprawnej. Możemy wyróżnić układy zakładowe i ponadzakładowe . Układy mogą być zawarte w tych zakładach, w których funkcjonują organizacje związkowe lub które są objęte terenem działania międzyzakładowych organizacji związkowych. Jednak i tam przpisy prawa nie zobowiązują do zawarcia układu. Układ zbiorowy określa: warunki jaki powinna odpowiadać treść stosunku pracy, w szczególności dotyczących wynagradzania za pracę i takich jego składników jak: premia, dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe. wzajemne zobowiązania stron układu. Ustawodawca nie ogranicza stron układu co do ich treści.
inne sprawy, pod warunkiem że nie są uregulowane w przepisach prawa pracy w sposób bezwzględnie obowiązujący oraz taka jest wola stron układu. Układ nie może naruszać praw osób trzecich. Z układu zbiorowego wyłączone są osoby zarządzające w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Układu nie zawiera się dla: członków korpusu służby cywilnej
pracowników urzędów państwowych zatrudnionych na podstawie powołania lub mianowania
sędziów i prokuratorów
pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania, mianowania, wyboru w :
urzędach marszałkowskich
starostwach powiatowych
urzędach gminy
biurach związków jednostek samorządu terytorialnego
biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Układ zakładowy zawiera pracodawca i zakładowa organizacja związkowa. Korzystniejsze postanowienia układu zarówno zakładowego jak ponad zakładowego, z dniem jego wejścia w życie (dotyczy to także aneksu do układu) zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o prace lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Automatyzm, o którym mowa nie dotyczy sytuacji gdy układ zbiorowy przewiduje warunki mniej korzystne. Postanowienia układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków mowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę do nawiązania stosunku pracy. Mechanizm charakterystyczny dla norm układowych zawarty w art. 241 13 KP, znajduje odpowiednie zastosowanie także dla regulaminu nagradzania. Porozumienia zbiorowe należą do ważnych źródeł prawa pracy w rozumieniu art. 9 KP. Dotyczą praw i interesów zbiorowych pracowników, oparte są na ustawie. Jednym z porozumień jest umowa pomiędzy stronami uprawnionymi do zawarcia układu o stosowaniu w całości lub w części układu zbiorowego pracy, którego nie są stronami. Innym porozumieniem zbiorowym jest porozumienie związane z przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę czy chociażby pakt gwarancji pracowniczych. Do porozumień zbiorowych obok porozumień kryzysowych i pakietów socjalnych oraz porozumień kończących spór zbiorowy lub dotyczących zbiorowych zwolnień z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika należy także porozumienie o ustalaniu w podmiotach gospodarczych przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz