Rejestracja układu - opis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rejestracja układu - opis - strona 1 Rejestracja układu - opis - strona 2 Rejestracja układu - opis - strona 3

Fragment notatki:


Rejestracja układu:
Układ może być zawarty na czas nie określony lub czas określony. Strony dowolnie mogą przedłużać czas jego obowiązywania. Zawarcie układu wymaga zgodnego oświadczenia woli stron oraz formy pisemnej. W razie wątpliwości, czy oświadczenie woli stron zostało złożone prawidłowo stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o czynnościach prawnych. Układy zbiorowe są rejestrowane przez ministra pracy i polityki socjalnej, zakładowe układy zbiorowe - przez okręgowego inspektora pracy po stwierdzeniu ich zgodności z prawem. Rejestracja układu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej wymaga oświadczenia organu, który utworzył daną jednostkę, o posiadaniu przez nią odpowiednich środków finansowych. Rejestracja jest warunkiem wejścia układu w życie, przez co należy rozumieć, iż układ nie zarejestrowany nie ma mocy obowiązującej.
Zgodność układu z prawem oznacza zgodność z pozostałymi przepisami prawa pracy, przez co należy rozumieć nie pogorszenie sytuacji pracowników w układzie w porównaniu z przepisami prawa pracy. Jeżeli postanowienia układu są niezgodne z prawem, to kodeks przewiduje możliwość dopasowania jego treści do przepisów prawa poprzez pominięcie za zgodą stron układu odpowiednich jego postanowień lub ich zmianę. Od odmowy rejestracji przysługuje stronom układu ponad zakładowego odwołanie do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w Warszawie, a stronom układu zakładowego, do właściwego rejonowego sądu pracy. Osoba mająca interes prawny może w terminie 90 dni od dnia zarejestrowania układu, wystąpić do organu, który zarejestrował, z zastrzeżeniem, że został on zawarty z naruszeniem przepisów o zawieraniu układów zbiorowych pracy.
Rozwiązanie układu (sposoby): (art. 241 (29))
- może być wypowiedziany w części
-na podstawie zgodnego oświadczenia stron - porozumienie -z upływem okresu, na który został zawarty (wszystko, co w układzie korzystne zostaje wtedy w umowie; jeśli chce odejść od umowy musi wypowiedzieć warunki pracy i płacy (wypowiedzenie zmierzające) - z upływem okresy wypowiedzenia dokonane jedną ze stron - doktryna- porozumienia na czas określony nie mogą być wypowiedziane (tylko na czas nieokreślony) -upływ 1 roku po przejściu zakładu lub jego części na innego pracodawcę ( za pracownikiem idzie układ zbiorowy praca, pracodawca może jedynie zastosować lepsze warunki pracy, niż warunki zawarte w tym układzie) - odstąpienie od układu, w razie połączenia organizacji związkowych Układ zawarty na czas określony rozwiązuje się z upływem okresu, na który został zawarty, a układ zawarty na czas nieokreślony, z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron układu. Każdy z układów może być rozwiązany wcześniej na podstawie porozumienia stron i w terminie ustalonym przez strony. W razie rozwiązania układu do czasu wejścia w życie nowego układu stosuje się postanowienia układu dotychczasowego, chyba że strony w układzie ustaliły lub w drodze porozumienia ustalą inny termin stosowania postanowień rozwiązanego układu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz