Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 134

Upadłość-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Upadłość Jeżeli według bilansu aktywa nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań, zarząd banku, zarząd komisaryczny lub likwidator powiadamia o tym KNF, która podejmuje decyzję o zawieszeniu działalności banku, a następnie o jego przejęciu...

Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych Ordynacja podatkowa reguluje trzy formy zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego: zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego na majątku podatnika w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji hipoteka przymusowa zastaw skarbo...

Zagadnienia ogólne finansów publicznych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Zagadnienia ogólne finansów publicznych Klasyfikacja finansów (wg prof. Komara): Najczęściej finanse publiczne przybierają postać gromadzenia i wydatkowania pieniędzy, tworzy się zasoby, które można klasyfikować według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych: a) kryterium przedmiotowe - istotą jes...

Zaległość podatkowa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Zaległość podatkowa (nieterminowa realizacja zobowiązań) Jest to niezrealizowane w całości lub w części zobowiązanie podatkowe. Ustawa przewiduje także kwoty zrównane z zaległością podatkową (art. 52): a) nienależna lub zawyżona nadpłata, która została zwrócona b) bezpodstawny zwrot podatku c)wy...

Zapłata-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Zapłata Jest to podstawowy, efektywny sposób wygasania zobowiązań podatkowych. Termin - musi być precyzyjnie oznaczony (ustawowo - określa go ordynacja) -wyznaczenie go jest uzależnione od sposobu powstania zobowiązania: wydanie i doręczenie decyzji: 14 dni od doręczenia decyzji, chyba że termin...

Zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

Zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego Art. 167.   Konstytucji RP 1. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. 2. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne ...

Zasady rządzące finansami publicznymi-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Zasady rządzące finansami publicznymi Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych możemy wyróżnić dwie podstawowe zasady odnoszone do gospodarki środkami publicznymi. Ponadto wyróżniamy też zasady budżetowe, które wyrosły na drodze funkcjonowania budżetu, rządzące sposobem jego ...

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych Podmioty : osoby duchowne, prawnie uznanych wyznań, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim. Osoby te nie mogą uzyskiwać dochodów z innych źródeł. Przedmiotem: przychód z opłat duszpa...

Zwolnienie z ulgi podatkowej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

ZWOLNIENIA I ULGI PODATKOWE Zwolnienie ze zobowiązania podatkowego - podmiot spełnia wymogi podatkowe, ale obowiązek podatkowy nie przekształca się w zobowiązanie z różnych przyczyn. Zwolnienia i ulgi można podzielić na podmiotowe i p...