Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 133

Rozliczenia pieniężne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

Rozliczenia pieniężne W latach '87-'93 nie było przymusu, reglamentacji. W 1993 r. (Balcerowicz) wprowadzono obowiązek posiadania rachunku bankowego dla dokonywania rozliczeń. Mogą być: gotówkowe (czek, wpłata gotówki) bezgotówkowe (pole...

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Stanowi dochód budżetu państwa. Podatnicy nie muszą w pełni ewidencjonować przychodów i rozchodów, ale musi to robić zgodnie z uproszczonym wzorem. Ten sposób opodatkowania stosowany jest na wniosek (nigdy z...

Sektor finansów publicznych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

Sektor finansów publicznych Obecnie częściowo zarzucono dawny podział na sektor rządowy i samorządowy  ustawodawca wprowadził inną regułę klasyfikacyjną. Niezależnie od podziału podmiotów na rządowe i samorządowe ustawodawca zaliczył szereg innych podmiotów do sektora finansów publicznych. Na grun...

Skarbowe papiery wartościowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Skarbowe papiery wartościowe Def. = papiery wartościowe, w których SP stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela papieru i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego/niepieniężnego mogą być emitowane/wystawiane w granicach limitów określonych w ustawie budżetowej ...

Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych (podział ze względu na kryterium zaspokojenia wierzyciela) Efektywne: 1) zapłata (omówione wyżej) 2) pobranie podatku przez płatnika lub inkasenta - taki sam efekt jak zapłata, płatnik bądź inkasent jest jakby reprezentantem organu podatkowego, ten sposób z...

Stawka podatkowa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

STAWKA PODATKOWA Nie ma definicji legalnej. Doktryna: Jest to liczba określająca wysokość podatku przy danej podstawie podatkowej. Klasyfikacja stawek: a) forma stawki: - procentowa/ułamkowa (VAT) - kwotowa (transportowy, od nieruchomoś...

System finansowy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

System finansowy: A) Wanda Wójtowicz: całokształt funkcjonujących w państwie uporządkowanych instytucji, które regulują gospodarkę finansową. Pojęcie systemu finansowego państwa jest szersze niż `finanse publiczne'. System finansów publicznych jest trzonem systemu finansowego. Do systemu nie wchodz...

Tajemnica bankowa Pracownicy NBP oraz członkowie -opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Tajemnica bankowa Pracownicy NBP oraz członkowie Rady i organów opiniodawczo-doradczych przy Zarządzie NBP są obowiązani do nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji, z którymi zapoznali się w trakcie wykonywania swoich obowiązków, w tym informacji objętych tajemnicą bankową, informacji objęt...

Umowa kredytu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 847

Umowa kredytu Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredyt...

Umowy rachunku bankowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595

Umowy rachunku bankowego (art. 43) KC: Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych . Bank mo...