Uniwersytet Łódzki - strona 260

Agencje zatrudnienia - omówienie - Pośrednictwo

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 441

Agencje zatrudnienia Są to podmioty, które prowadzą na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia działalność gosp. polegającą na świadczeniu usług w zakresie: pośrednictwa pracy (agencje pośrednictwa pracy), doradztwa personalnego (agencje doradztwa personalnego), pośrednictwa zawodowego (agencje...

Akty wewnątrzzakładowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1197

Akty wewnątrzzakładowe Pojęcie Akt jednostronny stanowiony przez pracodawcę dla społeczności pracowniczej Zakładowe prawo pracy to obowiązujące u pracodawców układy zbiorowe pracy, a także oparte na ustawie inne porozumienia zbiorowe takie jak regulaminy pracy i statuty ,określające prawa i obowi...

Bezpieczeństwo i higiena pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1113

Bezpieczeństwo i higiena pracy Uregulowane jest w : Konstytucji Art. 15 k.p. „ pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. dział X k.p. ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy ( rozporządzenia ministra właściwego do spraw pracy Mi...

Charakter prawny i treść regulaminu pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560

Charakter prawny regulaminu pracy Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową (ewentualnie z międzyzakładową organizacją związkową jeśli jest objęty jej zakresem działania- art.34 ustawy o związkach za...

Charakter prawny stosunku pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1253

Charakter prawny stosunku pracy Stosunek pracy to stosunek zobowiązaniowy ( wywodzi się z prawa cywilnego z prawa zobowiązań): - stosunek o charakterze majątkowym ( przedmiotem są dobra o charakterze majątkowym), - st. wzajemny, - st. d...

Czas pracy - pojęcie, wymiar czasu pracy i czasu odpoczynku- omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 861

Czas pracy - pojęcie, wymiar czasu pracy i czasu odpoczynku Prawne pojęcie czasu pracy Zgodnie z art. 128 § 1 k.p. czasem pracy jest czas w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Chodzi o rzeczywistą gotowości do wy...

Dyferencjacja prawa pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1295

Dyferencjacja prawa pracy Oznacza zróżnicowanie regulacji prawnej stosunków społecznych będących przedmiotem prawa pracy. Jest przeciwieństwem uniformizmu (jednolitości) występującej w innych gałęziach prawa. W takim nasileniu występuje tylko w prawie pracy. Polega na uregulowaniu tej samej sprawy...

Działalność normatywna MOP - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1484

Działalność normatywna MOP - konwencje i zalecenia Konwencje i zalecenia MOP dotyczą nieomal wszystkich najważniejszych spraw zatrudniania w ramach stosunku pracy, a w szczególności: zakazu pracy przymusowej, wolności związkowych, minimalnego wynagrodzenia, ochrony pracy kobiet i młodocianych, czas...

Funkcje prawa pracy - omówienie - Funkcja wychowawcza

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2331

Funkcje prawa pracy Przez funkcję prawa pracy należy rozumieć założone w normach prawa podstawowe cele, jakie stawia sobie przyjęta regulacja prawna, ujęte w określone kierunki oddziaływania ustanowionych norm prawnych. Tradycyjnie prawu pracy przypisuje się trzy główne funkcje: ochronną, organi...

Geneza i podstawy prawne regulacji układowej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Geneza i podstawy prawne regulacji układowej Pojawiły się na początku XIX wieku jako specyficzne źródła prawa pracy. Najczęściej dotyczyły spraw płacowych. W ówczesnych warunkach układ zbiorowy był porozumieniem pracowników i pracodawców, które miało zapobiec wybuchowi konfliktu czy go też zakończy...