Charakter prawny i treść regulaminu pracy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakter prawny i treść regulaminu pracy - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Charakter prawny regulaminu pracy
Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową (ewentualnie z międzyzakładową organizacją związkową jeśli jest objęty jej zakresem działania- art.34 ustawy o związkach zawodowych). Uzgodnienie oznacza akceptację całego tekstu regulaminu przez organizację związkową. W tym trybie ustalony regulamin pracy jest w istocie rodzajem opartego na ustawie porozumienia zbiorowego i z tego względu powinien być traktowany jako specyficzne źródło prawa.
Regulamin pracy jest kolejnym aktem wewnątrzzakładowego prawa pracy. Podstawę prawną do jego tworzenia stanowią przepisy art.104-1043KP. Jest aktem ustalającym organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Wydanie regulaminu pracy jest obowiązkowe dla wszystkich pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Regulaminu nie wprowadza się, jeżeli problematyka objęta jego treścią została uregulowana w sposób wyczerpujący w układzie zbiorowym pracy. Treść regulaminu pracy
* Określa art.1041 § 1 KP.
* W treści regulaminu można wyróżnić postanowienia normatywne które obowiązują z woli podmiotów ustalających regulamin (punkt 1-7 powyższego art.) oraz postanowienia informacyjne które jedynie upowszechniają treść określonych przepisów ustawowych (punkt 8 i 9 powyższego art.)
* nie należy w regulaminie powtarzać treści przepisów KP innych ustaw i aktów wykonawczych dot. praw i obowiązków pracodawcy i pracowników z zakresu bhp.
Regulamin pracy powinien ustalać w szczególności:
organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej, systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy porę nocną, termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia, wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom, rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego, wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe, obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz