Uniwersytet Łódzki - strona 261

Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji - omówie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 350

Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji Zobowiązanie Polski do uregulowania w prawie wewnętrznym prawa pracowników do informacji i konsultacji wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Sejm prowadził prace nad rządowym projektem ustawy o informowaniu i przeprowadzani...

Inne świadczenia związane z pracą - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 420

Inne świadczenia związane z pracą ŚWIADCZENIA WYRÓWNAWCZE (kompensacyjne)- świadczenia podmiotu zatrudniającego z tytułu zwrotu wydatków, jakie poniósł pracownik w związku z pracą w interesie podmiotu zatrudniającego np. zwrot wydatków poniesionych w związku z

Katalog obowiązków pracodawcy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 525

Katalog obowiązków pracodawcy O obowiązkach pracodawcy stanowi przede wszystkim art. 94 k.p. Jest to katalog otwarty. Najważniejsze obowiązki każdego pracodawcy, wcho­dzące do treści stosunku pracy to: dopuszczenie pracownika do wykonywania umówionej pracy (art. 22 § 1 k.p.) - czyli obowiązek do za...

Klasyfikacja zdarzeń powodujących ustanie stosunku pracy - omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 791

Klasyfikacja zdarzeń powodujących ustanie stosunku pracy Stosunek pracy może ustać przez: rozwiązanie (czyli z woli stron bądź jednej strony w następstwie dokonania przez nie odpowiedniej czynności prawnej) wygaśnięcie (z mocy samego prawa, niezależnie od woli stron) Rozwiązanie umownego stosunk...

Kodeks cywilny jako źródło prawa pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 567

Kodeks cywilny jako źródło prawa pracy Między prawem cywilnym a prawem pracy istnieje wiele związków. Są to związki genetyczne- gdyż prawo stosunku pracy wyrosło z prawa cywilnego (np. konstrukcje prawa pracy powielają niektóre konstrukcje prawa cywilnego). Są to też związki normatywne wyrażające s...

Kodeks pracy jako podstawowe źródło prawa pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

Kodeks pracy jako podstawowe źródło prawa pracy KP uchwalono 26.06.1974 r. Wszedł w życie 1.01.1975 r. Stanowi usystematyzowany, kompleksowy zbiór norm prawnych, dotyczących wszystkich stosunków pracy i prawie wszystkich zagadnień należących do przedmiotu prawa pracy. Właśnie dzięki temu zawdzięcz...

Kompetencje związków zawodowych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 399

Kompetencje związków Na podkreślenie zasługują te, które przysługują wyłącznie ogólnokrajowym organizacjom związkowym reprezentatywnym w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji Społeczno - Gospodarczej. Są to: prawo opiniowania założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych - art. 19 prawo wy...

Lokaut - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Lokaut Lokaut polega na zamykaniu przedsiębiorstwa i zbiorowym zwalnianiu pracowników bądź w łagodniejszej wersji- na przymusowym wysyłaniu ich na urlop bezpłatny w odpowiedzi na ich akcje, zwłaszcza strajkowe(tzw. lokaut retorsyjny), lub w celu wymuszenia na nich zgody na pewne niekorzystne dla nic...

Mechanizm powstawania związków zawodowych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 301

Powstanie Zgodnie z art. 12 związek powstaje z mocy uchwały o jego utworzeniu podjętej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych/założycieli/. Założyciele uchwalają pierwszy statut związku i wybierają komitet założycielski w liczbie od 3 do 7 osób. Treść statutu regulu...

Metody regulacji w prawie pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 462

Metody regulacji w prawie pracy - metoda cywilnoprawna- charakteryzuje się uznaniem prawnej równorzędności podmiotów danego stosunku prawnego oraz brakiem bezpośredniego przymusu ze strony organów państwa. Rola państwa ogranicza się do wydawania norm ukierunkowujących treść oświadczenia woli stron ...