Uniwersytet Łódzki - strona 262

Ochrona pracy kobiet - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Ochrona pracy kobiet 1). Powszechna ochrona pracy kobiet - zakaz zatrudniania kobiet przy określonych rodzajach pracy, uznanych za szczególnie uciążliwe lub szkodliwe. Wykaz tych prac znajduje się w załączniku do  rozporządzenia Rady Ministrów z 1996 r. i obejmuje m. in. przemieszczanie ciężarów, pr...

Ochrona pracy młodocianych i dzieci - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 469

Ochrona pracy młodocianych i dzieci Dzieckiem w rozumieniu k. p. jest osoba, która nie ukończyła 16 lat. Zakaz stałego ich zatrudniania. Może być z nią zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeśli ukończyła gimnazjum (konieczna zgoda przedstawiciela ustawowego + zaświadczenie lekars...

Ochrona szczególna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 462

Ochrona szczególna Polega ona na obowiązującym tylko pracodawcę zakazie wypowiadania umowy o pracę zawartej z poszczególnymi kategoriami pracowników albo na uzależnieniu skuteczności wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę od zgody określonego organu. Ochroną objęte są nie tylko umowy zawarte na ...

Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracow...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika 1.Odpowiedzialność za wykroczenia (dział XIII k.p.  i ustawy szczególne) PIP ma obowiązek z urzędu ścigania wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Kodeks pracy w art. 281-283 uznaje za wykroczenia m.in. Zawarcie umowy cywil...

Zasady tworzenia i funkcjonowania związków zawodowych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 427

Zasady tworzenia i funkcjonowania związków zawodowych Podstawowe zasady działania („wolności związkowe”) Art.1 ust.1 ustawy określa związek zawodowy jako dobrowolną i samorządną organizacje ludzi pracy powołaną do reprezentowania i ochrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Ten sam art.1...

Pojęcie prawa pracy i jego dynamizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

Pojęcie prawa pracy i jego dynamizm Prawo pracy - jest to gałąź prawa obejmująca ogół norm prawnych regulujących stosunki pracy oraz stosunki społeczne prawnie związane ze stosunkami pracy. Podstawowym przedmiotem regulacji p.p. są stosunki pracy (tj. stosunki społeczne), w których jeden podmiot (p...

Pojęcie zasad prawa pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 630

Pojęcie zasad prawa pracy Nauka prawa używa pojęcia „zasady prawa” w różnych znaczeniach. Wyróżnia zasady w znaczeniu: normatywnym (zasady-normy), postulatywnym ( postulaty systemu lub gałęzi prawa), opisowym. Zasady prawa w znaczeniu normatywnym są to obowiązujące normy prawne wyrażone w jedny...

Porozumienia społeczne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 497

Porozumienia społeczne W 1980r zawarto trójporozumienie ( Gdańsk. Szczecin, Jastrzębie Śląskie) między komisjami rządowymi a międzyzakładowymi komitetami strajkującymi. 1989r podpisano porozumienia okrągłego stołu. Zapoczątkowały fazę zmian politycznych. Wprowadziły pluralizm. Zaczęto przechodzić ...

Praca jako przedmiot regulacji prawnej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

Praca jako przedmiot regulacji prawnej Istotą odpowiedzi jest określenie terminu praca. Jest to określenie wieloznaczne, jednak z punktu widzenia teorii prawa pracy w grę wchodzą następujące elementy, składające się na prawne pojęcie pracy: ...