Lokaut - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lokaut - omówienie - strona 1 Lokaut - omówienie - strona 2 Lokaut - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Lokaut Lokaut polega na zamykaniu przedsiębiorstwa i zbiorowym zwalnianiu pracowników bądź w łagodniejszej wersji- na przymusowym wysyłaniu ich na urlop bezpłatny w odpowiedzi na ich akcje, zwłaszcza strajkowe(tzw. lokaut retorsyjny), lub w celu wymuszenia na nich zgody na pewne niekorzystne dla nich rozwiązania (lokaut ofensywny). Brak w polskim ustawodawstwie przepisów prawnych dotyczących lokautu jest różnie interpretowane. Według jednych autorów oznacza on przede wszystkim brak zakazu lokautu. Według innych, brak regulacji lokautu oznacza brak podstaw prawnych do jego stosowania. ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy jest to układ zawarty dla pracow­ników więcej niż jednego pracodawcy. Przepisy kodeksu pracy nie stanowią, jaki zasięg terytorialny bądź podmiotowy może mieć układ ponadzakładowy. Oznacza to swobodę stron w ustalaniu tego zakresu. Może to być zarówno układ o charakterze ogólnokrajowym, obejmujący pracowników określonej gałęzi pracy (branży) lub zawodu, jak i układ o zasięgu lokalnym, o charakterze branżowym lub międzybranżowym.
Ponadzakładowy układ zbiorowy ze strony pracodawców może zawrzeć wy­łącznie organizacja pracodawców zrzeszająca bezpośrednio pracodawców, którzy mają być objęci układem (związek pracodawców). Układu w imieniu pracodawców nie może zawrzeć federacja lub konfederacja, w skład której wchodzi organizacja zrzeszająca bezpośrednio pracodawców.
Ustawa z 9 listopada 2000 r. radykalnie zmieniła regulację zdolności układowej po stronie pracodawczej w odniesieniu do ukła­dów ponadzakładowych. Wiąże się to z dokonaną przez tę samą ustawę zmianą definicji pracodawcy w ustawie z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców w taki sposób, że pokrywa się ona z kodeksowym pojęciem pracodawcy (art. 3 k.p.). Oznacza to, że obecnie wszyscy pracodawcy, a nie, jak dotąd, jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mogą zrzeszać się w or­ganizacjach pracodawców. Wszyscy, łącznie z jednostkami państwowej i samo­rządowej sfery budżetowej, mają być reprezentowani przy zawieraniu układów zbiorowych przez zrzeszające ich bezpośrednio organizacje pracodawców. Jed­nakże z uwagi na słabe zorganizowanie pracodawców w sferze budżetowej przepis przejściowy zawarty w ustawie z 9 listopada 2000 r. (art 9) stanowi, iż do 31 grudnia 2008 r. (pierwotnie do 31 grudnia 2003 r.) ponadzakładowy układ zbiorowy ze strony pracodawców zawierają:
właściwy minister lub centralny organ administracji rządowej — w imieniu pracodawców zatrudniających pracowników państwowych jednostek sfery budże­towej niezrzeszonych w organizacji pracodawców,
odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek woje­

(…)

… specyficznym źródłem prawa pracy.

… o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, tj. zrzeszająca więcej niż 300 tyś. pracowników oraz działająca w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (obecnie — „Soli­darność", OPZZ i Forum Wolnych Związków Zawodowych),
lub zrzeszające…
… układem ponadzakładowy.
Układ zakładowy nie może określać zasad wynagradzania osób zarządzają­cych w imieniu pracodawcy zakładem pracy.
Układ zakładowy może też — zamiast regulaminu pracy — określać or­ganizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników (art. 104 k.p.).
Prawo wystąpienia z inicjatywą zawarcia układu zakładowego przysługuje pracodawcy i każdej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz