Układy zbiorowe pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układy zbiorowe pracy - strona 1 Układy zbiorowe pracy - strona 2 Układy zbiorowe pracy - strona 3

Fragment notatki:


Układy zbiorowe pracy:
- Układy zbiorowe prawa pracy i inne porozumienia to źródła autonomiczne i konstytucyjne. Dwa rodzaje układów zbiorowych pracy: 1. zakładowe Układ zakładowy zawiera zawsze pracodawca i związkowa organizacja zakładowa. Stroną takiego układu może być też międzyzakładowa organizacja związkowa działająca u tegoż pracodawcy.
Prawo wystąpienia z inicjatywą zawarcia układu zakładowego przysługuje zarówno pracodawcy, jak i każdej zakładowej organizacji związkowej. Podmiot występujący z inicjatywą zawarcia układu zakładowego winien powiadomić o tym każdą organizację związkowa pracowników, dla których ma być zawarty ten układ.
Reprezentowaną zakładową organizacją związkowa jest:
- Organizacja będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentowaną , pod warunkiem, że zrzesza ona co najmniej 7% pracowników zatrudnionych u pracodawcy lub
- Organizacja zrzeszająca co najmniej 10% pracowników zatrudnionych u pracodawcy.
Strony posiadają wiedzę na temat liczebności poszczególnych organizacji. Jeżeli jednak w konkretnym przypadku powstaną wątpliwości w tej materii, zarówno pracodawca, jak i zakładowa organizacja związkowa mogą jeszcze przed zawarciem układu zgłosić zarzut innym uczestnikom rokowań w formie zastrzeżeń.
W sytuacji gdy układ zakładowy ma na mocy obejmować kilku pracodawców, rokowania nad jego zawarciem prowadzą: właściwy organ osoby prawnej oraz wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające u pracodawcy. Jeżeli organizacje te należą do tego samego związku, federacji lub konfederacji, do prowadzenia rokowań w ich imieniu jest uprawniony organ wskazany przez ten związek, federację lub konfederację.
11
Strony układu zakładowego ze względu na sytuację finansową pracodawcy mogą zawrzeć porozumienie o zawieszeniu u danego pracodawcy, w całości bądź w części, tego układu oraz układu ponadzakładowego bądź jednego z nich na okres nie dłuższy niż 3 lata. W wypadku gdy u pracodawcy obowiązuje jedynie układ ponadzakładowy, porozumienie o zawieszeniu stosowania tego układu lub niektórych jego postanowień mogą zawrzeć strony uprawnione do zawarcia układu zakładowego.
2. ponadzakładowe
Ponadzakładowy układ zbiorowy zawierają:
- Ze strony pracowników - właściwy statusowo organ ponadzakładowej organizacji związkowej (np.Rada Regionów)
- Ze strony pracodawców - właściwy statusowo organ organizacji pracodawców w imieniu zrzeszonych w tej organizacji pracodawców.
Prawo wystąpienia z inicjatywą zawarcia układu ponadzakładowego, zarówno pierwszego, jak i kolejnego (w razie rozwiązania układu), przysługuje:
- Organizacji pracodawców uprawnionej do zawarcia układu ze strony pracodawców.


(…)

…):
Układy zbiorowe mają charakter powszechny. Mogą one być zawierane we wszystkich zakładach pracy i wszystkich działach zatrudnienia, co dotyczy również służby publicznej, w której środki na wynagrodzenia pochodzą z budżetu państwa. Układ może być zawierany dla wszystkich niezależnie od podstawy nawiązania ich stosunku pracy. Nie dotyczy to jedynie członków korpusu służby cywilnej, niektórych pracowników…
… ze stron ma obowiązek przystąpić do rokowań na żądanie drugiej strony w sytuacjach określonych w kodeksie. Z inicjatywą prowadzenia rokowań może wystąpić organizacja związkowa, pracodawca lub jego organizacja. Na żądanie związków zawodowych pracodawca lub organizacja pracodawców ma obowiązek przystąpienia do rokowań. Odmowa podjęcia rokowań przez pracodawcę z reguły może być przyczyną sporu zbiorowego.
Strony mogą ustalić własne zasady, organy czy procedurę rozstrzygania sporu lub też skorzystać z przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. O ile strony natomiast w ogóle nie uregulują rozstrzygania kwestii spornych, które mogą wyłonić się w trakcie rokowań, to prowadzenie sporu zbiorowego będzie możliwe tylko na warunkach określonych w tej ustawie. Przewidziany ustawą obowiązek podjęcia…
…):
Układy zbiorowe mają charakter powszechny. Mogą one być zawierane we wszystkich zakładach pracy i wszystkich działach zatrudnienia, co dotyczy również służby publicznej, w której środki na wynagrodzenia pochodzą z budżetu państwa. Układ może być zawierany dla wszystkich niezależnie od podstawy nawiązania ich stosunku pracy. Nie dotyczy to jedynie członków korpusu służby cywilnej, niektórych pracowników…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz