Kodeks cywilny jako źródło prawa pracy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodeks cywilny jako źródło prawa pracy - omówienie - strona 1 Kodeks cywilny jako źródło prawa pracy - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Kodeks cywilny jako źródło prawa pracy
Między prawem cywilnym a prawem pracy istnieje wiele związków. Są to związki genetyczne- gdyż prawo stosunku pracy wyrosło z prawa cywilnego (np. konstrukcje prawa pracy powielają niektóre konstrukcje prawa cywilnego). Są to też związki normatywne wyrażające się w przepisach odsyłających KP do przepisów prawa cywilnego np. art. 300 KP, art. 290 § 3 KP, art.8 KP. Przepisy prawa cywilnego są stosowane posiłkowo.
Art. 300 KP jest odesłaniem o charakterze ogólnym. Zakres odesłania obejmuje przepisy KC. Przepisy KC mogą być wykorzystane tylko na obszarze stosunku pracy.
Przesłanki zastosowania przepisów KC są następujące:
luki de lege lata czyli sprawy nie unormowane w KP
przepis KC powinien być odpowiednio zastosowany tzn. wprost lub z odpowiednimi modyfikacjami, odpowiednie zastosowanie nie może zmienić konstrukcji prawnej np. art. 58 KC (według prof. Włodarczyka nie jest to przesłanka)
przepis KC nie może być sprzeczny z zasadami prawa pracy (istnieje pogląd, że są to zasady normatywne wyrażone wprost przez ustawodawcę). Żaden przepis KP nie wskazuje które przepisy KC mogą być stosowane posiłkowo, upoważnia tym samym sięgania do całego KC, jednak niekiedy mogłoby to być sprzeczne z charakterem stosunku pracy, art.300 KP odwołuje się więc do zasad prawa pracy, które mają stanowić kryterium dopuszczalności stosowania przepisów KC do stosunków pracy.
Art. 290 § 3 KP jest odesłaniem szczegółowym do KC, brak tu konkretnej regulacji
Art. 8 KP nie jest przepisem odsyłającym, wyraża związki normatywne bo powiela art. 5 KC
Zastosowanie przepisów KC do stosunków pracy może dotyczyć różnorodnych kwestii. Najważniejsze z nich to:
ocena zdolności do czynności prawnych.
czynności prawne i ich wady, w tym także wykładnia oświadczeń woli
liczenie terminów
wykonywanie zobowiązań
wyrażanie zobowiązań w pieniądzu polskim
odsetki od zaległych należności pieniężnych
waloryzacja świadczeń
umowa przedwstępna
wysokość szkody wyrządzonej pracodawcy
odpowiedzialność solidarna
bezpodstawne wzbogacenie
W kodeksie pracy i w pozostałych ustawach prawa pracy nie ma norm regulujących takie spraw, jak sposób składania oświadczeń woli, ich wykładnia, wady oświadczeń woli czy sposób liczenia terminów. W tym zakresie i w innych sprawach nieuregulowanych w kodeksie pracy, na podstawie art. 300 k.p., należy stosować do stosunków pracy odpowiednio właściwe przepisy kodeksu cywilnego (ale nie innych przepisów prawa cywilnego), o ile nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy

(…)

… i nie korzysta z ochrony.
Przepis ten zawiera tzw. klauzulę generalną, tzn. zwroty odsyłające do norm (zasady współżycia społecznego) lub kryteriów ocen (społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa), znajdujących się poza prawem pozytywnym. Zasady współżycia społecznego są zwykle utożsamiane z normami moralnymi, przyjętymi w danym społeczeństwie, a niekiedy także z dobrymi obyczajami. Klauzula społeczno…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz