Inne świadczenia związane z pracą - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inne świadczenia związane z pracą - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Inne świadczenia związane z pracą
ŚWIADCZENIA WYRÓWNAWCZE (kompensacyjne)- świadczenia podmiotu zatrudniającego z tytułu zwrotu wydatków, jakie poniósł pracownik w związku z pracą w interesie podmiotu zatrudniającego np. zwrot wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową, częściowy lub całkowity zwrot kosztów przejazdu
NAGRODA PRACOWNICZA (w tym nagroda pieniężna)- nieobowiązkowe świadczenie majątkowe na rzecz pracodawcy na rzecz pracownika, prawo do nagrody powstaje dopiero wskutek oświadczenia woli pracodawcy. Odpis pisma o przyznaniu nagrody składa się do akt osobowych pracownika. Tak samo przyznaje się WYRÓŻNIENIE ODPRAWA POŚMIERTNA świadczenie pieniężne, które należy się od pracodawcy rodzinie pracownika zmarłego w czasie trwania stosunku pracy lub po rozwiązaniu tego stosunku, lecz jeszcze w czasie pobierania przez zmarłego zasiłku chorobowego. Przysługuje:
-małżonkowi (bez żądnych dodatkowych warunków)
-innym członkom rodziny jeżeli spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z FUS
wysokość odprawy uzależniona jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy:
-za mniej niż 10 lat- 1-miesięczne wynagrodzenie
-powyżej 10, lecz mniej niż 20lat- 3-miesięczne wynagrodzenie
- co najmniej 15 lat- 6-ciomiesięczne (tak było w podręczniku )
jeżeli obecny pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego- wlicza się też okres zatrudnienia u poprzedniego
jeżeli po zmarłym pozostał tylko jeden uprawniony- przysługuje połowa wymienionych kwot
odprawa pośmiertna nie przysługuje, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie (jeżeli odszkodowanie od ubezpieczyciela jest niższe- pracodawca wyrównuje różnicę)
ODPRAWA EMERYTALNA/ RENTOWA - pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, chyba, ze odrębna ustawa lub zbiorowy układ pracy przewidują odprawę wyższą, odprawę tę można otrzymać tylko raz.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz