Zwłoka w wynagrodzeniu - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zwłoka w wynagrodzeniu - omówienie - strona 1 Zwłoka w wynagrodzeniu - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Ustanowienie sankcji dla pracodawcy za opóźnienie i zwłokę w realizacji świadczenia.
Zaniechanie wypłaty wynagrodzenia w ustalonym przez strony stosunku pracy terminie powoduje, iż pracownik może dochodzić odsetek za opóźnienie, zgodnie z dyspozycją art. 481 § 1 k.c. (w związku z art. 300 k.p.), chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które pracodawca (dłużnik) żadnej odpowiedzialności nie ponosił.
Ponadto, opóźniając się z wypłatą wynagrodzenia (bądź wypłacając wynagrodzenie w wysokości niższej niż należna), pracodawca popada wobec pracownika w zwłokę (art. 476 k.c.) - pracownik oprócz odsetek może dochodzić od pracodawcy naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki na podstawie art. 477 § 1 k.c.
Dodatkowo pracodawca, który nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, dopuszcza się wykroczenia i na podstawie art. 282 § 1 pkt 1 k.p. podlega karze grzywny.
Inne świadczenia związane z pracą.
Przepisy prawa pracy przewidują, iż oprócz wynagrodzenia za pracę pracownik może nabywać prawo do innych świadczeń związanych z pracą. Są to m.in.:
Świadczenia kompensacyjne - są to takie świadczenia wypłacane pracownikowi przez pracodawcę, które nie stanowią wynagrodzenia za pracę, ale kompensują koszty bądź nakłady ponoszone przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy. Do świadczeń kompensacyjnych należą m.in. zwrot kosztów przeniesienia służbowego oraz świadczenia z tytułu odbywania przez pracownika podróży służbowej (art. 775 § 1 k.p.). Z tytułu podróży służbowej odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują:
diety, które są przeznaczone na pokrycie kosztów wyżywienia, oraz
zwrot kosztów: przejazdów, noclegów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej itd.
Diety i zwrot kosztów nie stanowią części wynagrodzenia pracownika za wykonywanie w podróży służbowej np. pracy nadliczbowej. Dieta przysługuje zawsze za czas odbywania podróży służbowej bez względu na to, czy pracownik wykonuje w tym czasie pracę.
Odprawa rentowa lub emerytalna - zgodnie z art. 921 § 1 k.p. pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Odprawa ta nie przysługuje natomiast pracownikowi w razie przejścia na rentę rodzinną. Odprawy emerytalna i rentowa mają jednorazowy charakter. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz