Katalog obowiązków pracodawcy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Katalog obowiązków pracodawcy - omówienie - strona 1 Katalog obowiązków pracodawcy - omówienie - strona 2 Katalog obowiązków pracodawcy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Katalog obowiązków pracodawcy O obowiązkach pracodawcy stanowi przede wszystkim art. 94 k.p. Jest to katalog otwarty. Najważniejsze obowiązki każdego pracodawcy, wcho­dzące do treści stosunku pracy to:
dopuszczenie pracownika do wykonywania umówionej pracy (art. 22 § 1 k.p.) - czyli obowiązek do zatrudnienia pracownika, udostępnienie odpowiednio wyposażonego stanowiska pracy, dopuszczenie do wykonywania pracy określonego rodzaju;
szczegółowe określenie zadań pracownika w ramach umówionego rodzaju pracy i poinstruowanie go o sposobie ich wykonywania (art. 94 pkt 1 k.p.) - chodzi najczęściej o doręczenie pracownikowi na piśmie tzw. zakresu czynności, choć nie ma powszechnego prawnego wymogu wręczenia go pracownikowi;
zaznajamianie pracownika z jego podstawowymi uprawnieniami - trzeba zaznajomić każdego pracownika rozpoczynającego pracę niezależnie od kwalifikacji, np. instrukcja obsługi maszyn. Pouczenie ponawia się w razie zmiany stanowiska lub warunków pracy;
organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy i osiąganie przez pracowników należytej wydajności i jakości pracy (art. 94 pkt 2 k.p.) - chodzi właściwe wyposażenie stanowisk, zaopatrywanie ich w surowce i materiały, ustalanie zasad kooperacji między pracownikami, sposobu konsultacji z przełożonymi i właściwego nadzoru nad pracą;
organizowanie pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie - np. poprzez zatrudnienie pracownika przemiennie przy wykonywaniu różnych czynności, poprzez stosowanie częstszych przerw;
przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu - chodzi głównie o przeciwdziałanie dyskryminacji przez przełożonych względem podwładnych; chodzi tez o zakaz przetwarzania danych dotyczących rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, orientacji seksualnej;
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ( art. 15 i 94 pkt 4 k.p. oraz dział X k.p.) - obowiązki w zakresie bhp nie podlegają zasadzie wzajemności, bo ich wykonanie nie może być uzależnione w jakimkolwiek stopniu od wypełnienie obowiązków przez pracownika, nawet największy leser
ma zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy; jest to obowiązek bezwzględny; niezastosowanie się do tego obowiązku prowadzić może pociągać za sobą odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pracownika lub jego rodziny a także obowiązek o charakterze publicznoprawnym wobec państwa - odpowiedzialność wykroczeniową lub karną;
świadczenie wynagrodzenia za pracę prawidłowo i terminowo (art. 13 i 94 pkt 5 k.p. oraz dział trzeci k.p.) - obowiązek ten to konieczny składnik stosunku pracy, podlega szczególnej ochronie prawnej. Prawa tego nie można się zrzec, ani przenieść na inną osobę; obowiązek ten podlega zasadzie wzajemności świadczeń, bo wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną;


(…)

… (art.94 pkt 10);
prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych z ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych, rejestru wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe, ewidencji pracy - wprowadzenie tego obowiązku ma głównie na celu:
określenie standardowego pakietu dokumentów, których może żądać pracodawca­ od osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
ułatwienie ustalenia uprawnień pracownika ze stosunku pracy i z ubez­pieczenia społecznego,
ułatwienie organom kontrolującym lub nadzorującym pracodawcę, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, sprawowania ich funkcji kontrolnych i nadzor­czych;
odpisy i kopie dokumentów składanych przy ubieganiu się o zatrudnienie pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika; pracodawca ma obowiązek założyć i prowadzić dla każdego pracownika oddzielnie akta osobowe…
… z łagodniejszym załatwieniem przez niego sprawy, w której owa opinia może być pomocna; obecnie pracodawca nie ma obowiązku wydania opinii w związku z ustaniem stosunku pracy, ale może wydać pracownikowi, na jego wniosek, opinię lub referencje;
przeciwdziałanie mobbingowi - pracodawca i osoby go reprezentujące nie powinny dopuszczać się mobbingu oraz przeciwdziałać uprawianiu mobbingu przez pracowników…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz