Działalność normatywna MOP - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność normatywna MOP - omówienie - strona 1 Działalność normatywna MOP - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Działalność normatywna MOP - konwencje i zalecenia
Konwencje i zalecenia MOP dotyczą nieomal wszystkich najważniejszych spraw zatrudniania w ramach stosunku pracy, a w szczególności: zakazu pracy przymusowej, wolności związkowych, minimalnego wynagrodzenia, ochrony pracy kobiet i młodocianych, czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialności odszkodowawczej za wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz ubezpieczeń społecznych.
Konwencje
- Procedura ich tworzenia jest rozbudowana, przygotowuje się ją kilka lat.
- Uchwala ją Międzyn. Konferencja Pracy większością 2/3 głosów obecnych przedstawicieli (głosujących oddzielnie a nie jako delegacje państw członkowskich). Od umowy międzynarodowej różni się tym, że dochodzi do skutku w drodze uchwały Konferencji jako organu MOP a nie przez oświadczenie woli złożone w imieniu państw-członków. Konwencję przesyła się wszystkim członkom państw członkowskich- niezależnie od tego, czy przedstawiciele danego rządu za nią głosowali - w celu przedłożenia jej właściwemu organowi (w Polsce- Prezydentowi RP) do ratyfikacji.
- Żeby konwencja weszła w życie wymaga się min. 2 ratyfikacji ( w przypadku niektórych konwencji wymaga się więcej ratyfikacji) Wyróżnia się:
pierwotne wejście w życie- konwencja wchodzi w życie po upływie roku i staje się obowiązująca
wtórne wejście w życie- wchodzi w życie (po upływie roku od ratyfikacji) w kraju, który później ratyfikował konwencję Po ratyfikacji treść konwencji staje się obowiązująca jako prawo wewnętrzne.
-Powszechny jest pogląd, że w RP ratyfikowana konwencja wywiera skutki prawne w stosunkach wewnętrznych, bez potrzeby przetwarzania jej na normy prawa wewnątrzpaństwowego.
- Jeśli właściwy organ państwa członkowskiego (w RP do ratyfikacji wymagana jest zgoda parlamentu) odmówi ratyfikacji, rząd tego państwa ma obowiązek o tym zawiadomić (składa sprawozdanie) Dyrektora Międzynarodowego Biura Pracy i poinformować go o przyczynie odmowy oraz o treści uregulowania w danym kraju spraw, których dotyczy konwencja.
- Ratyfikowana Konwencja MOP może wpływać na ustawodawstwo pracy państwa członkowskiego tylko w jednym kierunku- na korzyść pracowników. Nie może prowadzić do uszczuplenia ich uprawnień lub zwiększenia obciążeń.
Stosownie bowiem do art18 ust.3 Konstytucji MOP, ratyfikacja Konwencji nie może spowodować zmiany jakiejkolwiek ustawy, orzeczenia, zwyczaju lub umowy, zapewniającym pracownikom warunki korzystniejsze od tych, które przewiduje konwencja.
- Ratyfikowana konwencja musi być przestrzegana! Przestrzeganie ratyfikowanych konwencji podlega kontroli międzynarodowej, która polega na tym, że:


(…)

… państwu członkowskiemu nieprzestrzegającemu konwencji (mimo jej ratyfikacji).
Na skutek takiej skargi, wyznaczona przez Radę Administracyjną, specjalna Komisja przeprowadza postępowanie wyjaśniające, kończące się opublikowaniem wyników i stosowanych zaleceń- w postaci specjalnego raportu- dot. "oskarżonego" państwa. Jeśli rząd uzna taki raport za niesłuszny może go zaskarżyć do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Gdyby działania Rady Adm. okazały się bezskuteczne przekazuje ona sprawę do Międzyn. Konferencji Pracy, która może zastosować wobec opornego członka sankcje organizacyjne przewidziane w Konstytucji MOP. np. w lat. 80 oskarżono Polskę o naruszenie pluralizmu związkowego. Rząd RP napisał wyjaśnienia, ale nie zostały przyjęte jako ostateczne. Polska wypowiedziała członkostwo, gdyż chciano wysłać do Polski ekspertów. Sprawa związana była ze spłatą składek.
- Nie wszystkie konwencje dot. każdego państwa. Np. Polska należy do państw, które ratyfikowały najwięcej konwencji ( ok. 100), ale też nie związała się kilkoma ważnymi, których stosowanie pociągałoby za sobą istotny wzrost kosztów pracy, w szczególności konwencji nr 131 z 1970r. o ustaleniu płacy minimalnej, która uznaje potrzeby…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz