Uniwersytet Łódzki - strona 239

Skuteczność w płaszczyźnie międzynarodowej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

SKUTECZNOŚĆ W PŁASZCZYŹNIE MIĘDZYNARODOWEJ Na gruncie współczesnego prawa międzynarodowego istnieją dwa rodzaje metod wymuszania przez państwa zachowań zgodnych z prawem międzynarodowym: 1. środki nie polegające na użyciu siły zbrojnej - środki odwetowe, sankcje niemilitarne ONZ, pokojowe rozstr...

Stała ludności - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

STAŁA LUDNOŚĆ Państwo to zbiorowość ludzka; więc oczywistym jest, że państwo nie może istnieć bez ludności ; jej liczba pozostaje bez znaczenia (Chiny „dobiegają” do dwóch miliardów obywateli, Indie właśnie przekroczyły miliard, Monaco ma ok. 30 tys. mieszkańców; W 2001 roku obywatelstwo Stolicy...

Sukcesja państw - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1197

SUKCESJA PAŃSTW Jak wspominaliśmy, w prawie międzynarodowym obowiązuje zakaz uznawania sytuacji nielegalnych, co skutkuje m.in. tym, że wszelkie zmiany terytorialne - zarówno powstawanie nowych państw, utrata państwowości, dekolonizacja ja...

Użycie siły zbrojnej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

UŻYCIE SIŁY ZBROJNEJ Na gruncie współczesnego prawa międzynarodowego zasadą jest zakaz użycia przez państwo siły zbrojnej przeciwko innemu państwu. Zakaz ten wynika m. in. z art. 2 ust. 4 KNZ. Art. 2 ust. 4 Karty Narodów Zjednoc...

Warunki prowadzące do powstania zwyczaju - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

Praktyka prowadzi do powstania zwyczaju tylko wtedy, gdy spełnia pewne warunki: 1. Praktyka powinna być co do zasady jednolita i spójna (chodzi o to, że w podobnych sytuacjach państwa postępują co do zasady tak samo). Sprawa azylu (Kolumbia v. Peru, MTS, 20 listopada 1950 roku) W dniu 3 październ...

Warunki skuteczności aktów jednostronnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

WARUNKI SKUTECZNOŚCI AKTÓW JEDNOSTRONNYCH Akt jednostronny wtedy wywołuje skutki prawne (tzn. staje się źródłem prawnomiędzynarodowego zobowiązania), gdy spełnia łącznie pewne warunki: 1. Akt powinien pochodzić od kompetentnego w danej sferze stosunków organu państwa. Przyjmuje się przy tym, że:...

Wiążące uchwały rządowych organizacji międzynarodowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

WIĄŻĄCE UCHWAŁY RZĄDOWYCH ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM Konstytucja RP zawiera przepis (art. 91.3), który stanowi, że wiążąca uchwała organizacji międzynarodowej stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana (w tym znaczeniu, że wynikają z niej ...

Wiążące uchwały rządowych organizacji międzynarodowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 280

WIĄŻĄCE UCHWAŁY RZĄDOWYCH ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH Wyjaśnijmy (i przypomnijmy) na wstępie, że rządową organizacją międzynarodową (Governmental Organization) nazywamy podmiot charakteryzujący się czterema podstawowymi cechami: PIERWSZA - jego członkami są państwa i (lub) inne rządowe organiza...

Zagadnienia wstępne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

ZAGADNIENIA WSTĘPNE Prawo międzynarodowe publiczne - skąd „publiczne”? Prawo międzynarodowe prywatne - ustawa krajowa, która wskazuje, prawo którego państwa ma zastosować sąd, rozstrzygając sprawę z udziałem „elementu obcego” (np. spadek po cudzoziemcu, umowa wykonywana za granicą). Prawo międz...

Zasada jurysdykcji uniwersalnej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

ZASADA JURYSDYKCJI UNIWERSALNEJ Zasada jurysdykcji uniwersalnej (represji wszechświatowej) zakłada, że sprawcy aktów uznanych za przestępne na gruncie prawa międzynarodowego mogą zostać osądzeni przez sądy każdego państwa na podstawie obowiązującej w nim ustawy karnej. U źródeł tej zasady leży ...