Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 165

Ograniczenie wolności - omówienie kary

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

OGRANICZENIE WOLNOŚCI- Art. 34: Pierwowzorem tej kary była kara pracy poprawczej. Podkreślano jednak, że taka kara pozostaje w sprzeczności z ratyfikowanymi przez Polskę umowami międzynarodowymi. Stosowana była rzadko, a sędziowie wybierali i tak najczęściej- jako jedną z form kary ograniczenia wo...

Przepadek przedmiotów - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

PRZEPADEK PRZEDMIOTÓW ( Art. 44 ). Celem obu rodzajów przepadku jest pozbawienie sprawcy pożytków z popełnienia przestępstwa. a) przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa ( PRODUCTA SCELERIS- OWOCE PRZESTĘPSTWA )- obligatoryjny, Chodzi o przedmioty uzyskane w wyniku przestęp...

Zbieg przestępstw - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

ZBIEG PRZESTĘPSTW- Art. 85 a) dwa lub więcej przestępstw, b) zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw. Warunek ten prowadzi do multiplikacji zbiegów. W zbiegu pozostają bowiem wszyst...

Dynamika społeczna - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 756

Dynamika społeczna Zasadniczą częścią socjologii Comte'a jest dynamika społeczna, zdefiniowana jako „teoria koniecznego i ciągłego rozwoju ludzkości" . Rozważania na ten temat rozpoczyna Comte od analizy czynników, które wpływają ...

Funkcjonalizm i interakcjonizm symboliczny - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1764

Funkcjonalizm tendencja w socjologii , stawiająca jako centralne zagadnienie równowagę systemu społecznego, zapewniającą jego trwanie i sprawne funkcjonowanie; za podstawowe zadanie socjologii uważa analizę wymogów niezbędnych dla zachowania równowagi systemu. Pojmując system społeczny jako organic...

Kontrola społeczna - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 707

KONTROLA SPOŁECZNA Pojęcie to wprowadził E.A. Ross w 1980 r., a definiował je jako zamierzone panowanie społeczeństwa nad jednostką, w odróżnieniu od niezamierzonego „społecznego wpływu” na jednostkę. Udział świadomego zamiaru w funkcjonowaniu kontroli społecznej był później niejednokrotnie kwestio...

Neoinstytucjonalizm - definicja zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1414

Neoinstytucjonalizm . Instytucje to utrwalone zwyczaje, reguły normy lub zasady gry przyjęte w społeczeństwie i ograniczające działania jednostek. Instytucje są tworzone przez ludzi, lecz raz wytworzone wykazują historyczną trwałość, o...

Społeczeństwo - opracowanie pojęcia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

Pojęcie SPOŁECZEŃSTWA Społeczeństwo ma kilka znaczeń, w przeszłości jak i współcześnie ludzkość dzieliła się na społeczeństwa plemienne, państwowe, narodowe różniące się między sobą, ale stanowiące pewne całości w ramach całego rodzaju ludzkiego. W terminologii socjologicznej społeczeństwo może wg ...

Rodzina i społeczność lokalna - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 840

RODZINA -obejmuje uznany społecznie typ obcowania płciowego - obejmuje instytucję małżeństwa - pokrewieństwo i dziedziczenie - jednostka gospodarująca - zaspokaja podstawowe potrzeby materialne jej członków - grupa razem mieszkająca...

Statystyka społeczna - opracowanie tematu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

Statyka społeczna Statyka społeczna jest teorią „samorzutnego porządku społeczeństw". Jej zadaniem jest zbadanie warunków społecznej egzystencji jednostki, rodziny i społeczeństwa, tzn. zbadanie zasadniczych części składowych społe...