Statystyka społeczna - opracowanie tematu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka społeczna - opracowanie tematu  - strona 1 Statystyka społeczna - opracowanie tematu  - strona 2

Fragment notatki:

Statyka społeczna
Statyka społeczna jest teorią „samorzutnego porządku społeczeństw". Jej zadaniem jest zbadanie warunków społecznej egzystencji jednostki, rodziny i społeczeństwa, tzn. zbadanie zasadniczych części składowych społeczeństwa i wyjaśnienie jego budowy .
Szukając tych części składowych Comte wskazuje rodzinę jako jednostkę podstawową . Społeczeństwo ludzkie składa się z rodzin, nie z jednostek — oto podstawowy aksjomat socjologii statycznej . Rodzina tworzy pomost między jednostką a gatunkiem, gdyż przez rodzinę człowiek wchodzi do stanu społecznego. Jednostka ludzka jest wytworem społecznym. Człowiek rozpatrywany jako jednostka istniejąca poza społeczeństwem, to abstrakcja. Bez współżycia w społeczeństwie ludzie nie wytworzyliby żadnej kultury, pozostaliby na poziomie rozwoju zwierząt. Społeczeństwo jest zatem pierwotną rzeczywistością ludzką; cechy jednostek możemy wyjaśniać tylko przez odniesienie ich do społeczeństwa, do którego ludzie należą, a nie odwrotnie. Społeczeństwo jest organiczną całością i jego cechą dominującą jest wzajemna zależność i zgodność części składowych, gdyż wszystkie one uzupełniają się nawzajem i są niezbędne jedne dla drugich. Stanem normalnym społeczeństwa jest spontaniczna harmonia , jednakże wskutek wielkiej swej złożoności często podlega ono schorzeniom i patologicznym zaburzeniom. W tej comte'owskiej teorii harmonijnego porządku, negującej rolę walki klas i piętnującej konflikty jako zjawiska patologiczne, przejawiamy się nie tylko wspólne rysy wszystkich ideologii liberalnych. Znacznie ostrzej występuje tu wpływ katolickich teorii konserwatywnych, zapatrzenie się w ideał społeczeństwa hierarchicznego, w którym nie ma miejsca na walkę klas niższych z wyższymi. Teoria rodziny zajmuje poważne miejsce w statyce społecznej Comte'a . Rozpatruje on dwa zasadnicze stosunki rodzinne: 1) stosunek między płciami, który tworzy rodzinę, i 2) stosunek między pokoleniami, który ją podtrzymuje. Instytucja małżeństwa ulega ewolucji w ciągu dziejów, lecz pewne jej cechy są niezmienne, gdyż wynikają z biologicznych cech organizmu mężczyzny i kobiety. Istota małżeństwa polega na podporządkowaniu kobiety mężczyźnie. Równość płci jest dla Comte'a chimerą, a dążenie do emancypacji kobiet — przejawem anarchii panującej w epoce przejściowej. Badania biologiczne i socjologiczne wykazują niższość kobiety w porównaniu z mężczyzną i odmienność funkcji, jaką obie płci mają do spełnienia. Mężczyzna przeważa intelektualnie, cechuje go również silna wola; kobieta jest niezdolna do trwałego wysiłku i nie posiada zdolności do rządzenia. Rola społeczna kobiety wynika z jej uczuciowości. Kobiety górują nad mężczyznami rozwojem sympatii i uczuć społecznych o tyle, o ile stoją niżej intelektualnie. Tak więc ich funkcja w rodzinie i społeczeństwie polega na łagodzeniu zimnego i brutalnego rozumu mężczyzn przez pobudzanie uczuć i instynktu społecznego.(antyfeminizm Comta)


(…)

… pozytywistycznym spontanicznie kształtujące się funkcje państwa zostaną odpowiednio rozwinięte na podstawie znajomości statyki społecznej. W rezultacie Comte stworzył wizję jakiegoś państwa totalnego, w którym aparat urzędniczy miał w interesie klas wyższych czuwać nad dławieniem wszystkich buntów i odruchów skierowanych przeciw ustalonej władzy.


Statyka społeczna
Statyka społeczna jest teorią „samorzutnego porządku społeczeństw". Jej zadaniem jest zbadanie warunków społecznej egzystencji jednostki, rodziny i społeczeństwa, tzn. zbadanie zasadniczych części składowych społeczeństwa i wyjaśnienie jego budowy.
Szukając tych części składowych Comte wskazuje rodzinę jako jednostkę podstawową. Społeczeństwo ludzkie składa się z rodzin…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz