Ograniczenie wolności - omówienie kary

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ograniczenie wolności - omówienie kary - strona 1 Ograniczenie wolności - omówienie kary - strona 2

Fragment notatki:

OGRANICZENIE WOLNOŚCI- Art. 34:
Pierwowzorem tej kary była kara pracy poprawczej. Podkreślano jednak, że taka kara pozostaje w sprzeczności z ratyfikowanymi przez Polskę umowami międzynarodowymi. Stosowana była rzadko, a sędziowie wybierali i tak najczęściej- jako jedną z form kary ograniczenia wolności- potrącenie z wynagrodzenia skazanego. Powodowało to, że kara ograniczenia wolności przekształcała się w rozłożoną na raty grzywnę. Jednak nałożenie grzywny nie zawsze jest możliwe ( Art. 58 §2 )- wówczas bardziej celowe jest stosowanie kary ograniczenia wolności.
Karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach
Granice: zasada:
- minimalna- 1 miesiąc,
- maksymalna- 12 miesiące.
Wyjątki: ustawa stanowi inaczej
Ograniczenie wolności polega na tym, że w czasie odbywania kary skazany ( Art. 34 )
1) obligatoryjnie ( nie ma potrzeby powoływania ich w wyroku, sąd określa tylko zakres obowiązku pracy )
a) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,
b) jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd- może on polegać na:
- PRACY NA CELE SPOŁECZNE ( Art. 35 §1 )- wykonywanie nieodpłatnej, kontrolowanej przez sąd pracy na cele społeczne wskazanej przez sąd w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym.
- POTRĄCENIE 10 do 25% WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ o której mowa wyżej na rzecz:
- Skarbu Państwa albo,
- cel społeczny wskazany przez sąd
W okresie odbywania kary skazany nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy.
Miejsce, czas, rodzaj lub sposób wykonywania obowiązku pracy sąd określa po wysłuchaniu skazanego.
Powinno być raczej "po wysłuchaniu oskarżonego", ponieważ wysłuchanie powinno raczej nastąpić przed wymierzeniem kary ograniczenia wolności. Brak zgody skazanego nie wyklucza możliwości orzeczenia pracy, który w takim wypadku stanie się pracą przymusową ( sprzeczne z prawem międzynarodowym- Art. 4 EKPC, Art. 8 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ).
c) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu obywania kary
2) fakultatywnie
a) dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym,
b) przeproszenie pokrzywdzonego,
c) wykonywanie ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego,
d) powstrzymywanie się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
e) naprawienie szkody w całości lub części


(…)

… z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Gdy nastąpi warunkowe zawieszenie wykonywania kary ograniczenia wolności, może nastąpić kumulacja obowiązków z Art. 35 i 72, co sprawia, że kara ta przekształci się w środek dolegliwości przede wszystkim ekonomicznej będący alternatywną dla grzywny.
Skrócenie kary ograniczenia wolności ( fakultatywne ): ( Art. 84 ).
Trudno zaliczyć tą instytucję do środków probacyjnych, bo nie ma tu okresu próby, aczkolwiek znalazła się ona w rozdziale "Środki związane z poddaniem sprawcy próbie". Słuszniejsze byłoby umiejscowienie tej instytucji w przepisach kkw.
Przesłanki:
- odbycie przynajmniej połowy kary,
- przestrzeganie porządku prawnego,
- spełnienie nałożonych obowiązków i orzeczonych środków karnych, - sumiennego wykonywania pracy wskazanej przez sąd.
Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zwolnieniu uważa się karę za wykonaną. Rozpoczyna się więc bieg terminu do zatarcia skazania.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz