Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 103

Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu 1

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Zarządzanie funduszami unijnymi
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1407

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE ...

Średnie arytmetyczne-właściwości

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1078

Właściwości, którymi charakteryzują się średnie arytmetyczne. * suma wartości cechy jest równa iloczynowi średniej arytmetycznej i liczebności zbiorowości: lub dla szeregu rozdzielczego , * Suma kwadratów odchyleń poszczególnych wartoś...

Cechy zbiorowości statystycznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Cechy, którymi mogę się różnić pomiędzy sobą zbiorowości statystyczne. Cechy statystyczne - właściwości które posiadają i którymi się różnią jednostki wchodzące w skład populacji statystycznej * Cechy statystyczne dzielimy na: 1) Ce...

Kompleksowa analiza struktury badanej zbiorowości

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3038

Kompleksowa analiza struktury badanej zbiorowości . Jest jednym z głównych działów statystyki opisowej. W skład kompleksowej analizy struktury zbiorowości wchodzą: 1.    Średnia (klasyczna i pozycyjna), 2.    Miary rozproszenia (dyspersji), 3.    Miary skośności (asymetrii), 4.    Miary spłaszczen...

Kurtoza rozkładu zmiennej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1890

Kurtoza rozkładu zmiennej. Statystycznego opisu struktury zjawisk masowych można dokonać pod względem koncentracji. Rozróżnia się dwa rodzaje koncentracji: koncentrację rozumianą jako nierównomierny podział zjawiska w zbiorowości, koncentrację zbi...

Miary dyspersji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4165

Miary dyspersji (rozproszenia) Miary rozproszenia tzw. dyspersji lub zmienności to miary ukazujące zróżnicowanie jednostek statystycznych wchodzących w skład tejże zbiorowości. Jeżeli wartości cechy jednostek statystycznych są bliżej swojej średniej arytmetycznej czyli są wokół niej bardziej skupio...

Ocena współczynnika korelacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Współczynnik korelacji oceniamy ze względu na trzy charakterystyki: Typ korelacji- R 0 - korelacja pozytywna(dodatnia) R= 0 - brak korelacji R 0,9 - korelacja bardzo wysoka 3) Istotność związku Otrzymany wynik można wyprowadzić poza obserwowana próbę. Przyjmuje wartości z przedziału [-1;1]. I...

Statystyka-pytania kontrolne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

STATYSTYKA - PYTANIA KONTROLNE, studia stacjonarne 2012/2013 WYKŁAD Realizacja: 10-15 godzin Materiał powtórzeniowo-rozszerzający CZĘŚ ć I 1. Pojęcie „statystyka” - różne rozumienia 2. Definicja i własne przykłady zbiorowości statystyc...

Sposb oceny niezależności(zależności) za pomocą testu chi-kwadrat

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

Sposób oceny niezależności(zależności) za pomocą testu chi-kwadrat * Statystyka bazuje na badaniach pełnych i częściowych . Wnioskowanie statystyczne- wyprowadzanie wniosków z próby na całą populację. Wnioskowanie odbywa się za pomocą kilku technik- korelacja-Pearson, test niezależności chi-kwadrat...

Sposób sporządzania wykresu korelacyjnego i tabeli

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1232

Sposób sporządzania wykresu korelacyjnego i tabeli korelacyjnej. Ocena zagadnienia korelacji na podstawie tych narzędzi. Wykres Sposobem stwierdzenia, czy istnieje korelacja między dwiema zmiennymi, jest diagram punktowy zwany też diagramem korelacyjnym (inaczej wykres) Wykresy, które reprezentują ...