Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1995
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu 1 - strona 1 Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu 1 - strona 2 Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu 1 - strona 3

Fragment notatki:

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.2 Numer i nazwa Działania: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: świętokrzyskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego 1.6 Numer konkursu: 5/1/9.2/POKL/2012 1.7 Tytuł projektu: Absolwent na rynku pracy 1.8 Okres realizacji projektu: Od 01.08.2012 Do 30.09.2014 1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat kielecki Gmina: Chmielnik 1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Stowarzyszenie PROREW 2.2 Status prawny: stowarzyszenie 2.3 NIP: (PL) 9591767464 2.4 REGON: 260145843 Suma kontrolna: 438B-CF9D-71EB-09C8     Wersja Generatora: 7.5     wersja publikacji: 7.5.3 1 2.5 Adres siedziby: Ulica: Szymanowskiego Nr domu: 3 Nr lokalu: 58 Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-361 Telefon: (041) 313-15-85 Fax: (041) 313-15-85 2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Prezes Stowarzyszenia PROREW - Marcin Agatowski lub wiceprezes Renata Miszczuk 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Renata Miszczuk 2.7.1 Numer telefonu: 697630936 2.7.2 Adres poczty elektronicznej: renata_miszczuk@wp.pl 2.7.3 Numer faksu: (041) 313-15-85 2.7.4 Adres: Wojska Polskiego 252/4; 25-205 Kielce 2.8 Partnerzy: NIE Suma kontrolna: 438B-CF9D-71EB-09C8     Wersja Generatora: 7.5     wersja publikacji: 7.5.3 2 III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie 20 000 znaków) 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu Uzasadnij potrzebę realizacji projektu 1.  Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu 2.  Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów) 3.  Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu) 4.  Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źrodło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru) 5.  3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Wskaż problem, na ktory odpowiedź stanowi cel główny projektu

(…)

…, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub
innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta…
… pracy.Z badań wynika,że
uczniowie cechują się
-niskim poziomem komp. klucz.(j.obcy,ICT,przedsie.,k op.społ)(60%badancyh uczniów ma ocenę dopuszczającą z j.obcego(ang.i niem.)-nie zauważono znaczących
rozbieżności w ocenach dziewczynek i chłopców;prawie 50%w tym przede wszystkim dziewczynki(65%) ma o.dop.z technologii informacyjnej;średnia ocena z testu z przed.to
45%(T.),43%(ZSZ) i z komp.społ:50%(T)i38…
…. ind. z j. ob x 45 UP= 225h
UP dostaną podręczniki do j.ang
- Zajęcia z ICTtylko dla K(analiza 3.1.)
UP dokładnie poznają wybrane zagadnienia inf.,po to by zyskać
kompetencje konkurencyjne na rynku pracy i nauczą się posługiwać
nowoczesnymi technologiami informacyjnymi a także tworzyć strony WWW.
Zajęcia realizowane na wyjeździe eduk w okresie ferii zim.
I cykl
1gr zaj. z ICT x 24h=24h
Wersja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz