Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 21

Złota wolność szlachecka, Hugo Grocjusz

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1771

Zmierczak. Notatka składa się z 2 stron. Ideologia złotej wolności szlacheckiej Ideologia złotej wolności w Polsce: : magnackie koterie : Wiek XVII nie był dla Rzeczypospolitej wiekiem pomyślnym, nie powiodła się realizacja wszystkich tendencji reformatorskich doby odrodzenia. Pojawił się, nie ...

Zwłoka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3990

6.9 Zwłoka Zwłoka dłużnika ( mora debitoris ) Dłużnik nie spełnił świadczenia we właściwym czasie Jest to zawinione opóźnienie w spełnieniu świadczenia Prawnicy rzymscy zwracali uwagę na świadomość dłużnika o przekroczeniu terminu i wezwanie wierzyciela Bez precyzyjnie określonego terminu, we...

Zobowiązania umowne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3318

6.12 Zobowiązania umowne Zawarcie umowy każde zobowiązanie ex contractu wymaga zgody stron ( conventio ) podział umów: werbalne ( verbis ) konieczne było użycie słów realne ( re ) przekazanie faktycznego władztwa nad rzeczą materialną literalne ( litteris ) określenie treści zobowiązania w...

Przedsiębiorczość

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Majewska
 • Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1323

Przedsiębiorczość pomimo iż sama koncepcja miała już długą historię, jako przedmiot badań akademickich została szczególnie rozwinięta w latach osiemdziesiątych XX wieku. Zwiększone zainteresowanie tą problematyką zbiegło się z szybszym rozwojem przedsiębiorczości kobiet zauważonym w Stanach Zjedn...

Co jest przedmiotem pedagogiki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 4466

1. Co jest przedmiotem pedagogiki ogólnej? Każda nauka ma swój przedmiot zaintereso­wań. Dla geografii jest nim powłoka ziemska i związki między działalnością człowieka i środowiskiem geograficz­nym. Chemię zajmują substancje, ich skła...

Cele i zadania pedagogiki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 812
Wyświetleń: 5516

I. Definicja, cele i zadania pedagogiki ogólnej 1. Definicje i rozumienie pedagogiki ogólnej A. Ujęcia pedagogiki ogólnej - jako pedagogika teoretyczna: Antoni Dobrowolski, Stefan Kunowski, Stanisław Palka. - jako ogólna teoria wychowa...

Edukacja - definicje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3073

Definicje edukacji Edukacja „… ogół oddziaływań miedzygeneracyjnych służących formułowaniu całokształtu zdolności życiowych człowieka (fizycznych, poznawczych, estetycznych, moralnych i religijnych) czyniących z niego istotę dojrzałą, świadomie realizującą się „zadomowioną” w danej kulturze, zdol...

Kierunki i nurty pedagogiki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 2737
Wyświetleń: 7448

Kierunki i Nurty pedagogiki 1) PEDAGOGIKA ANTYAUTORYTARNA - jest prądem naukowym o wychowaniu, utworzona została w opozycji do różnych form represji - autorytaryzmu i totalitaryzmu. Szczególny nacisk kładzie się na kształcenie młodych ludzi, podkreśla się rolę swobody i indywidualności w odniesie...

Krytyka Praktycznego Rozumu - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski
 • Filozofia niemiecka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1372

Andrzejewski. Notatka składa się z 2 stron. Kant cd. przewrót kopernikański w filozofii mówi, że nie znamy świata samego w sobie i że go nie poznamy Kant napisał trzy wiekopomne krytyki: Krytyka Czystego Rozumu Krytyka Praktycznego Rozumu (1788) Krytyka Władzy Sądzenia (1791) Kolejne krytyki...

Odrodzenie niemieckie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski
 • Filozofia niemiecka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1246

Andrzejewski. Notatka składa się z 3 stron. Odrodzenie niemieckie Przejście z antyku do średniowiecza było wyraźne, można wyodrębnić dwa wydarzenia: upadek Rzymu (476r.) i chrzest Germanów (496). Przejście ze średniowiecza do odrodzenia nie jest tak czytelne. Za granice tej epoki można przyjąć c...