Kierunki i nurty pedagogiki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4830
Wyświetleń: 11291
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierunki i nurty pedagogiki - strona 1 Kierunki i nurty pedagogiki - strona 2 Kierunki i nurty pedagogiki - strona 3

Fragment notatki:


Kierunki i Nurty pedagogiki 1) PEDAGOGIKA ANTYAUTORYTARNA - jest prądem naukowym o wychowaniu, utworzona została w opozycji do różnych form represji - autorytaryzmu i totalitaryzmu. Szczególny nacisk kładzie się na kształcenie młodych ludzi, podkreśla się rolę swobody i indywidualności w odniesieniu do dziecka oraz wychowawców. Wyróżniamy dwa nurty tej pedagogiki: polityczny i edukacyjny. Nurt polityczny:
przedstawiciel- Theodor Adorno pedagogika miłości i tolerancji, poznawanie mechanizmów ludzkich, uzdalniających człowieka do nienawiści
wizja autorytetu: czasowy interpersonalny kontakt z określonymi osobami, zmierzający do odpowiedzialności i samodzielności
celem wychowania jest przygotowanie do konfliktów i stanowienia oporu
wychowanie do krytycznej autorefleksji
Nurt edukacyjny:
przedstawiciele - Aleksander Neill, Janusz Korczak był następstwem buntu studentów w 1968r. negującego autorytarne wychowanie i nauczanie
swobodny rozwój osobowości dziecka, sprzeciw wobec wychowaniu represyjnemu i tabuizacji sfer życia
samoregulacja - dziecko powinno samo zaspokajać swoje potrzeby, wychowanie ma przygotować do życia poprzez rozwijanie zainteresowań i osobowości dziecka
w szkole dziecko ma prawo do wolności, bycia sobą, odpowiedzialności, wsparcia, radości i miłości
autorytet pedagoga powinien być wynikiem dwustronnej interakcji, gdzie obie strony wzajemnie się szanują i ufają sobie
Krytyka: promowanie nauczania zorientowanego na ucznia, co oznacza nieuczenie się czegokolwiek. Rozbudza sferę intymnego życia człowieka, prowadzi do zdziczenia obyczajów, sprzyja tworzeniu szkół prywatnych, pomijając dzieci z biednych środowisk. Prowadzi do upadku roli nauczyciela i rodziców
Źródła:
Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 1, pod red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2006.
Leksykon PWN „ Pedagogika”, pod red. B. Śliwerskiego i B. Milerskiego
2)PEDAGOGIKA EGZYSTENCJALNA - to nurt pedagogiczny inspirowany koncepcją człowieka (jego bytu, osobowości, emocji, funkcji) wypracowaną przez egzystencjalizm. Opierając się na tej idei filozoficznej pedagogika egzystencjalna redefiniuje i dookreśla metody nauczania i cele edukacyjne. Natura człowieka rozpatrywana jest w kontekście egzystencjalizmu, która nie wyraża się poprzez istotę jego bytu, a przez zmienność i specyfikę. Z pojęciem egzystencjalizmu wiąże się rozdarcie człowieka między skończonością życia, a nieskończonością transcendencji. Człowiek dostrzega swoją wolność, opisuje świat w sposób subiektywny; nie można do końca poznać człowieka i samego siebie.
Wyodrębnia się dwie tendencje egzystencjalizmu:
agnostyczno-ateistyczną - dla człowieka nie ma innej możliwości jak być w świecie, być jego częścią; człowiek żyje wśród tłumu, jest anonimowy, tłum narzuca mu formy działania; tendencja ta neguje możliwość poznania obiektywnej rzeczywistości;


(…)

… na dominację instytucjonalną i ideologiczną, zwłaszcza w systemie kapitalistycznym. Podstawy pedagogiki krytycznej mają swoje źródło w : marksistowskiej krytyce ideologii - ideologia pojmowana jako fałszywa świadomość, która utrudnia rozumienie społecznego zniewolenia i przeszkadza w naprawieniu świata
teorii krytycznej - interpretacja powinna uwzględniać kontekst zjawiska
Frankfurckiej szkole filozoficznej…
… do wymagań grupy
Źródła:
Leksykon PWN, Pedagogika, red. B. Milerski i B. Śliwerski, Warszawa 2000
Pedagogika, podręcznik akademicki, tom 1,red. B. Śliwerski i Z. Kwieciński, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006
4) PEDAGOGIKA NEGATYWNA - ANTYPEDAGOGIKA - jest krytyką teorii i praktyki pedagogicznej oraz wprowadzeniem w pedagogikę jako teorię krytyczną, stała się teoretyczną refleksją i praktyką edukacyjną. Powstała w 1970 roku w USA; nazwę nurtu opracował Andreas Gruschka wydając książkę „Pedagogika negatywna. Wprowadzenie do pedagogiki w aspekcie teorii krytycznej”; jako pierwszy terminu użył w Niemczech Heinrich Kupffer
Inni zwolennicy: Alice Miller, E. von Braunmuhl, Richard Farson, John Holt, M. Winkler, G. Mendel
Założenia:
rozwój dziecka dokonuje się w sposób naturalny - będzie ono samo potrafiło…
…, iż jest ważnym składnikiem życia i istnienia w społeczeństwie. Za twórcę socjologii wychowania uznaje się Emila Durkheim'a - twórcę szkoły socjologicznej. Inni przedstawiciele : Florian Znaniecki, Paul Natorp, Helena Radlińska, Stanisław Karpowicz, Józef Chałasiński, Marian Falski, Jan Stanisław Bystroń
właściwości psychiczne człowieka powinny wynikać z natury społeczeństwa, a nie jednostki - wychowanie…
…, które mają własny rytm wzrostu. Wychowanie ma wspierać nieskrepowany rozwój, zamiast go ograniczać czy przekształcać.
1. Przedstawiciele:
Jean Jaques Rousseau - twórca kierunki,
John Dewey - inicjator progresywizmu.
2. Historia:
podwaliny pedagogiki naturalistycznej stworzył Jean Jaques Rousseau,
XIX/XXw naturalizm odżył pod wpływem biologii,
XXw. naturalizm przyjął nazwę `progresywizmu', który zapoczątkował…
… możliwościami i podejmowaniu tylko takich działań, które gwarantują skuteczność.
1.Przedstawiciele:
John Dewey - ojciec pragmatyzmu pedagogicznego.
Richard Rorty - współczesny przedstawiciel pragmatyzmu pedagogicznego.
2.Treści metody Deweya:
Krytykował on tradycyjną edukację, ponieważ opiera się się na wiedzy nabytej w przeszłości,
Był on zwolennikiem tzw. `szkoły działania',
Odrzucał system lekcyjno…
… w zachowaniu).
4.Bibliografia:
Encyklopedia pedagogiczna XXI w.,
`Pedagogika i Psychologia: Zagadnienia, pojęcia, terminy' Katarzyna Janus.
16) Pedagogika Nowego Wychowania lub progresywizm - koncepcja pedagogiczna, która `przeciwstawiała się tradycyjnym metodom przyznającym istotna role w nauczaniu i wychowaniu nauczycieli, natomiast koncentruje proces pedagogiczny na dziecku, jego własnej aktywności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (2)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Katarzyna napisał(a):

2018-11-19 18:13:02

SUPER :)

madzix22 napisał(a):

2017-03-19 15:33:59

Super :)