Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 234

Lektura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Wojtyna
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1099

Początek formularza Lektura1.doc Rozdział pierwszy John Maynard Keynes - brytyjski ekonomista przełomu XIX i XX w., twórca teorii interwencjonizmu państwowego. Jego poglądy miały znaczący wpływ na rozwój ekonomii w połowie XX wieku. Główne dzieło to Ogólna teoria , wydana w 1936, która była reak...

Prawo skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1085

I. OGOLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE prawo przedmiotowe - zbior norm ogolnych, poch. od organow publicznych, na których straży stoi przymus państwowy. prawo przedmiotowe jest ustan. po to, aby przymuszać jego adresatow do Zach. zgodnego z normami, ktore to prawo wyznacza prawo dzielimy na prawo zwyczajo...

Bezrobocie - Krzywa Beveridge'a

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Wojtyna
 • Makroekonomia
Pobrań: 924
Wyświetleń: 3458

- Krzywa Beveridge'a a rodzaje bezrobocia Bezrobocie keynesowskie - jest to bezrobocie wynikające z niedostatecznego popytu globalnego i niskie płace realne. Nazywane jest również bezrobociem cyklicznym, ponieważ jego wielkość zmienia się wraz z cyklem koniunkturalnym (bezrobocie koniunkturalne). P...

Szaleństwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Wojtyna
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1274

W latach 90. Szybki wzrost cen mieszkan, spadek bezrobocia, duze tempo wzrostu, boom w gosp, tworzy się banka spekulacyjna, która zawiera w sobie ziarna destrukcji. (banka- ceny aktywów rosną duzo ponad ich wartość). Do tego doszły: zle prowadzona księgowość, zły system regulacji (to nie przypade...

Inflacja - Szybkość obiegu pieniądza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Wojtyna
 • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057

Inflacja to wzrost przeciętnej ceny dóbr w pewnym okresie. czysta inflacja - wzrost cen wszystkich dóbr i czynników produkcji w jednakowym tempie. Uwaga : przypadek czystej inflacji nie jest tylko możliwością teoretyczną, lecz znaczenie praktyczne (np. w analizie finansowej i ocenie przedsięwzięć ...

Wydatki a wielkości produkcji w gospodarce makro wojtyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Wojtyna
 • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1309

Wydatki a wielkość produkcji w gospodarce Dwa modele wyjaśniające wzrost gospodarczy model klasyczny model Keynesowski Różnice: wykorzystanie zdolności produkcyjnych zmienność płac i cen Podstawowe założenia modelu klasycznego: zdolności produkcyjne w gospodarcze wykorzystane są w pełni; p...

Jak w długim okresie pa_stwo wp_ywa na d_ugookresowa _cie_k_ wzrostu m...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Wojtyna
 • Makroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 847

Jak w długim okresie państwo wpływa na długookresowa ścieżkę wzrostu? 1. Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego. Pojęcia wzrostu gospodarczego i rozwoju gospodarczego używane są często zamiennie, ale mają one jednak nieco odmienne znaczenie. Wzrost gospodarczy - jest to rozszerzenie się zdolnoś...

Nachylenie krzywej LM makro wojtyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Wojtyna
 • Makroekonomia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2744

Krzywa LM, od czego zależy jej nachylenie, wykres. W układzie współrzędnych na osi odciętych odkłada się dochód (Y) a na osi rzędnych stopę procentową (r) Krzywa LM ma nachylenie dodatnie. W stanie równowagi na rynku pieniądza wyższemu dochodowi musi towarzyszyć wyższa stopa procentowa. Nachylen...

Prawo cywilne a prawo handlowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1337

27.02.2012r. Prawo cywilne, a prawo handlowe- systemy prawne można podzielić na zaliczane do prawa cywilnego(Francja, RFN) i do prawa powszechnego(angielskie Wielkiej Brytanie i stanowe prawa USA). Różnią się te systemy tym że technika tworzenia prawa jest w przypadku prawa cywilnego oparta na p...

Prawo cywilne - Czynności handlowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

19.03.2012r. We wszystkich omawianych systemach zasada firm prawdziwych, to znaczy przedsiębiorstwo może mieć tylko jedną firmę lub nazwę handlową także odnosi się to do fili przedsiębiorstwa macierzystego. Zakładając przedsiębiorstwo nabywamy prawo do firmy w sposób pierwotny. W sposób pochodny n...