Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 235

Prawo VI wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 987

stosunki prawne - przedsiębiorcy z osobami przy pomocy, których może on działać. Prokura- instytucja występująca tylko w RFN i Polsce, rodzaj przedstawicielstwa ustanowiony z woli obu stron, to jest kupca i prokurenta, ma ustawą określony zakre...

Prawo VII wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1022

2.04.2012r. Pełnomocnictwo handlowe w RFN- podstawowa forma przedstawicielstwa. Takim pełnomocnictwem jest w zasadzie każde umocowanie do działania w imieniu mocodawcy, w sprawach związanych z działalnością przedsiębiorstwa , które nie ma charakteru prokury, udzielane według zasad kodeksu cywiln...

Wykład VIII wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

16.04.2012r. O ile w interesie przedsiębiorcy jest to aby agent reprezentował tylko jego firmę, o tyle w interesie agenta jest aby to on na danym rynku miał prawo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorcy czyli posiadał status agenta wyłącznego. Prawo RFN- brak przepisów w przedmiocie repreze...

Prawo XII wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1036

Umowa sprzedaży- umowa nazwana, wzajemna, dwustronnie zobowiązująca, umowa konsensualna. Zdefiniowana jest przy pomocy charakterystyki obowiązków stron zawieranej umowy. Jedna ...

Macierze - Rachunek macierzowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

8. Rachunek macierzowy 8.1. Dzialania na macierzach Definicja 1. Macierza o m wierszach i n kolumnach (gdzie m, n ∈ R) lub kr´otko macierza m × n nazywamy ka˙zde odwzorowanie A : {1, . . . , m} × {1, . . . , n} → R. Piszemy w´ owczas A = [aij]1≤i≤m,1≤j≤n lub A =      a11 a12 . . . a1n a21 a22 ....

Regresja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106

Klasyczna Metoda Najmniejszych kwadratów i Tw.Gaussa - Markowa Klasyczna Metoda Najmniejszych Kwadratów (KMNK) jest najczęściej stosowaną (choć nie jedyną) metodą estymacji jednorównaniowego modelu liniowego. Estymacja (szacowanie) parametrów sprowadza się do przypisania nieokreślonym liczbowo pa...

Statystyka - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

( 30 ( 30 ( 100 duże n małe n średnie n1+n2122 dwie średnie n30 wariancja dwie wariancje parametr korelacja ro=0 (n-2 stopnie swobody) test zgodności: r - klasy, ni - liczebność klasy, gdy ni...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2170

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Przez zmienną losową rozumiemy zmienną, która w wyniku doświadczenia może przyjąć wartość z pewnego zbioru liczb rzeczywistych i to z określonym prawdopodobieństwem. Zmienną losową nazywamy każdą funkcję mierzalną określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych E i przybi...

Szereg czasowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

„Szereg czasowy” y 1 ; y 2 ; y 3 ; ...; y n Jest to szereg szczegóowy, uporzdkowany ze wzgldu na czas, który reprezentuj kolejne numery: 1, ..., n y t to warto badanej cechy w okresie lub momencie „t” Wskanik dynamiki (indexy) y b to wa...

Bankowosc - pojecia, calosc wykladow - Ewa MIklaszewska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 840

Struktura sektora (wg EBC): Bank Centralny Pozostałe monetarne instytucje finansowe (licencjonowane -banki uniwersalne, komercyjne, specjalistyczne, spółdzielnie kredytowe) Oddziały zagranicznych instytucji kredytowych Międzynarodowe...