bezrobocie - Krzywa Beveridge'a

Nasza ocena:

3
Pobrań: 924
Wyświetleń: 3458
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
bezrobocie - Krzywa Beveridge'a  - strona 1 bezrobocie - Krzywa Beveridge'a  - strona 2 bezrobocie - Krzywa Beveridge'a  - strona 3

Fragment notatki:

- Krzywa Beveridge'a a rodzaje bezrobocia Bezrobocie keynesowskie - jest to bezrobocie wynikające z niedostatecznego popytu globalnego i niskie płace realne. Nazywane jest również bezrobociem cyklicznym, ponieważ jego wielkość zmienia się wraz z cyklem koniunkturalnym (bezrobocie koniunkturalne). Pojawia się w sytuacji, kiedy gospodarka wchodzi w okres recesji , której jedną z oznak są na przykład problemy przedsiębiorstwa ze sprzedażą wyprodukowanych towarów , skutkuje to spadkiem produkcji oraz redukcją zatrudnienia . Bezrobocie klasyczne (neoklasyczne) oznacza rodzaj bezrobocia pojawiającego się wtedy, kiedy płaca jest rozmyślnie utrzymywana powyżej poziomu, przy którym krzywe podaży pracy i popytu na nią się przecinają. Może to być spowodowane albo działalnością związków zawodowych, albo ustawodawstwem określającym wysokość płac minimalnych, które powoduje, że płace utrzymywane są na poziomie wyższym od poziomu równowagi. bezrobocie naturalne ) - poziom bezrobocia występujący w gospodarce gdy rynek znajduje się w stanie równowagi Bezrobocie frykcyjne - bezrobocie związane z przerwami w zatrudnieniu z powodu poszukiwania innej pracy lub zmianą miejsca zamieszkania Bezrobocie technologiczne - bezrobocie wynikające z postępu technicznego , który powoduje zastępowanie pracy ludzi pracą maszyn i urządzeń. Ma ono charakter tymczasowy, do chwili przesunięcia zasobów zwolnionej siły roboczej do nowych zastosowań. Bezrobocie cykliczne (koniunkturalne, keynesowskie) - to bezrobocie związane z cyklicznymi zmianami produktywności gospodarki. I tak: 1. W okresie recesji - spada popyt na towary i usługi oferowane przez przedsiębiorstwa, co wywołuje spadek produkcji. Spadek produkcji wywołuje zaś spadek zapotrzebowania na pracę, co prowadzi do pojawienia się bezrobocia cyklicznego. 2. W okresie koniunktury - popyt na towary i usługi oferowane przez przedsiębiorstwa wzrasta, co wywołuje wzrost produkcji. Wzrost produkcji powoduje wzrost zapotrzebowania na pracę, co prowadzi do stopniowego zaniknięcia bezrobocia cyklicznego . Bezrobocie strukturalne jest związane z niedopasowaniem popytu na pracę oraz podaży siły roboczej. Zjawisko to może stanowić wypadkową zmian w popycie konsumentów oraz wprowadzaniu nowych technologii zastępujących pracę ludzi (na przykład nowoczesne linie technologiczne). Tego typu bezrobocie dotyka osoby, których wykształcenie i kwalifikacje są niewystarczające na sprostanie wymaganiom stawianym przez pracodawców. Osoba dotknięta bezrobociem tego typu jest zmuszona do przekwalifikowania się, aby zwiększyć szanse na zdobycie zatrudnienia. Również niedopasowanie systemu szkolnictwa do zapotrzebowania rynku pracy może prowadzić do występowania tego typu bezrobocia. Bezrobocie ukryte - występuje, gdy zwiększanie liczby pracowników nie powoduje zwiększenia produkcji. Wówczas krańcowa produkcyjność

(…)

… poszukiwania - zbyt wysokie zasiłki, zbyt długi okres ich przyznawania).
6. Prawo Okuna.
można zaobserwować działanie prawa Okuna i stwierdzić, iż na każdy 1 punkt procentowy przewyższający tzw. naturalną stopę bezrobocia, PNB zmniejsza się o 2 - 3 punkty procentowe. To oznacza, iż bezrobocie powyżej pewnego pułapu ma negatywny wpływ na PKB i zmniejsza je odpowiednio poniżej możliwości produkcji potencjalnej
… krańcowa produkcyjność pracy (zmiana produkcji w firmie związana ze zmianą zatrudnienia o jednostkę) jest równa zero. Bezrobocie przymusowe występuje wtedy kiedy pracownik jest chętny podjąć prace za obowiązującą na rynku stawkę płacy, a mimo to nie może znaleźć zatrudnienia. Bezrobocie przymusowe jest spowodowane względną sztywnością (niezmiennością) płac w stosunku do produkcyjności pracy. Gdyby płace były elastyczne, dostosowujące się do zmiennego poziomu produkcyjnego pracy w zależności od rozmiarów zatrudnienia, wówczas zniknęłoby bezrobocie przymusowe i pozostałoby bezrobocie dobrowolne oraz bezrobocie naturalne. Bezrobocie dobrowolne
Koncepcja krzywej Beveridge'a. Z koncepcji krzywej Beveridge'a wynika, że między stopą bezrobocia a stopą wolnych miejsc pracy występuje związek polegający…
… realnych. Przykładowo: jeśli wskutek dwukrotnego nominalnego wzrostu wszystkich cen i płac konsumenci ograniczyliby wartość kupowanych przez nich miesięcznie dóbr, to powiedzielibyśmy, że ulegli oni iluzji pieniądza. Iluzja pieniądza ma często miejsce przy porównywaniu obecnych cen z dawnymi, kiedy zapomina się o zjawisku inflacji, a bierze pod uwagę jedynie liczbowe zmiany cen.
Naturalna stopa bezrobocia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz