Wydatki a wielkości produkcji w gospodarce makro wojtyna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wydatki a wielkości produkcji w gospodarce makro wojtyna - strona 1 Wydatki a wielkości produkcji w gospodarce makro wojtyna - strona 2 Wydatki a wielkości produkcji w gospodarce makro wojtyna - strona 3

Fragment notatki:


Wydatki a wielkość produkcji w gospodarce Dwa modele wyjaśniające wzrost gospodarczy model klasyczny
model Keynesowski
Różnice:
wykorzystanie zdolności produkcyjnych
zmienność płac i cen
Podstawowe założenia modelu klasycznego:
zdolności produkcyjne w gospodarcze wykorzystane są w pełni;
panuje pełne zatrudnienie w gospodarce (gdyby było bezrobocie to zniknęłoby ono dzięki spadkowi płac - dążeniu do równowagi na rynku pracy);
ceny i płace szybko dostosowują się do zmian, przywracając równowagę pomiędzy popytem i podażą . MODEL KEYNESOWSKI Dochodzenie do stanu równowagi w modelu keynesowskim dokonuje się przede wszystkim dzięki zmianom w sferze produkcji a nie poprzez dostosowania cenowe. Założenia tego modelu można sformułować zatem następująco:
poziom produkcji może być mniejszy lub większy od potencjalnego (w krótkim lub średnim okresie);
ceny i płace nie są elastyczne (sztywność cen i płac można przyjąć zarówno w krótkim okresie jak i w długim okresie - bo np. płace ustalane są poprzez układy zbiorowe ze związkami zawodowymi).
W modelu keynesowskim mamy do czynienia z:
rzeczywistą (faktyczną) wielkością produkcji
potencjalną wielkością produkcji (całkowite wykorzystanie dostępnych w tej gospodarce zasobów czynników produkcji
Wielkość produkcji waha się cyklicznie (Na podstawie Milewski 1999)
Struktura zagregowanych wydatków Przyjmijmy uproszczony model gospodarki składający się z przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (bez państwa i wymiany międzynarodowej).
planowane zagregowane wydatki ( ang . aggregate expenditure ) na dobra finalne AE pl :
na konsumpcję C pl na inwestycje I pl Planowane wydatki na inwestycje I pl są w proponowanym modelu dla uproszczenia przyjęte jako stałe (autonomiczne).
Funkcja konsumpcji:
Y d - dochód do dyspozycji
C pl - planowana konsumpcja
KSK - krańcowa skłonność do konsumpcji
C a - konsumpcja autonomiczna
(Na podstawie Czarny 2002)
Stosunek przyrostu wydatków konsumpcyjnych do przyrostu dochodu nazywamy krańcową skłonnością do kons umpcji .
Konsumpcja autonomiczna , jest to wielkość konsumpcji, która nie zależy od bieżącej wielkości produkcji i dochodu.
Oszczędności

(…)

… - planowane inwestycje
Cpl - planowana konsumpcja
Kiedy w pewnym okresie przedsiębiorstwa chcą zainwestować więcej niż chcą zaoszczędzić gospodarstwa domowe (Ipl>Spl), produkcja w gospodarce się zwiększa. W odwrotnej sytuacji (Ipl<Spl) dochodzi do zmniejszenia się produkcji.
Inwestycje:
- Efekt popytowy inwestycji polega na tym, że inwestycje powodują wzrost popytu na dobra inwestycyjne i konsumpcyjne…
… zmiany wydatków ΔI.
Wartość mnożnika zależy od krańcowej skłonności do konsumpcji.
Przykład:
Obliczyć o ile zwiększy się produkcja, jeśli zwiększy się inwestycje o 6 mld zł, a krańcowa skłonność do konsumpcji wynosi 0,8.
Rozbudowa modelu o wydatki rządowe
Wpływ podatków na konsumpcję:
Gpl - planowane wydatki państwa
t - stopa podatkowa (podatku bezpośredniego)
NT - podatki bezpośrednie netto
Y…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz