Determinanty dochodu narodowego- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 889
Wyświetleń: 2436
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Determinanty dochodu narodowego- wykład 3 - strona 1 Determinanty dochodu narodowego- wykład 3 - strona 2 Determinanty dochodu narodowego- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Temat 3: Determinanty dochodu narodowego.
Produkcja potencjalna, a produkcja faktyczna.
Zagregowany popyt i zagregowana podaż.
Krzywe zagregowanego popytu i zagregowanej podaży.
Model równowagi na rynku dóbr w krótkim okresie - podejście popytowe.
Działanie mnożnika inwestycyjnego.
Paradoks oszczędzania, czyli zapobiegliwości.
Produkcja potencjalna, a produkcja faktyczna.
Produkcja potencjalna - wielkość produkcji, jaką wytworzyłaby gospodarka gdyby wszystkie czynniki produkcji zostały w pełni, racjonalnie wykorzystane. To produkcja, jak a mogłaby być utrzymywana, gdyby wszystkie rynki w gospodarce znajdowały się w stanie długookresowej równowagi (tj. bez uruchomienia inflacji).
Yp zależy od:
wielkości zasobów czynników produkcji gospodarce (zmiany liczby ludności, postęp techniczny, itp.)
efektywności wykorzystania czynników produkcji
W długiem okresie będzie się przesuwała w prawo, równolegle wraz z tym, jak wzrastać będzie wrażliwość danej gospodarki. Produkcja faktyczna - wielkość produkcji rzeczywiście wytworzona w gospodarce.
Faktyczna produkcja może zbliżyć się do produkcji potencjalnej. Wtedy następuje pełne wykorzystanie czynników produkcji, może także odchylać się w dół, kiedy popyt w gospodarce jest zbyt niski. Wtedy ma miejsce niepełne wykorzystanie czynników wytwórczych.
Zagregowany popyt i zagregowana podaż.
Zagregowany popyt (AD) - łączna ilość towarów, jaką nabywcy gotowi są zakupić w danych warunkach i czasie. Inaczej to suma zamienionych wydatków konsumentów, przedsiębiorstw i państw w danym okresie.
Zależy od:
poziomu cen towarów
poziomu dochodu ludności
od realizowanej polityki fiskalnej
Zagregowana podaż (AS) - łączna ilość towarów jaką producenci decydują się dostarczyć na rynek w danych warunkach i czasie.
Zależy od:
ogólnego poziomu cen towarów
zasobów czynników produkcji i efektywności ich wykorzystania
kosztów wytwarzania
Inne nazwy: globalna podaż/popyt, łączna podaż/popyt
Faktyczne rozmiary produkcji i dochodu narodowego ustalają się w wyniku wzajemnego oddziaływania zagregowanego popytu i zagregowanej podaży.
Krzywe zagregowanego popytu i zagregowanej podaży.
Krzywa zagregowanego popytu (AD) - pokazuje zależność ilości dóbr jaką nabywcy decydują się zakupić od ogólnego poziomu cen.
Krzywa zagregowanej podaży (AS) - pokazuje zależność łącznej ilości towarów jakie producenci decydują się dostarczyć n rynek od ogólnego poziomu cen.


(…)

… - wydatki konsumpcyjne zleżą od zgromadzonego majątku u rosną gdy rośnie realna wartość majątku
Funkcja konsumpcji - opisuje zależność między wydatkami konsumpcyjnymi, a bieżącymi dochodami w całej gospodarce. Jest funkcją liniową rosnącą. C = A + Cy
A - autonomiczny popyt konsumpcyjny, niezależny od poziomu dochodu
c - krańcowa skłonność do konsumpcji, KSK to tangens kąta nachylenia funkcji konsumpcji
Krańcowa skłonność do konsumpcji - to część każdej dodatkowej jednostki dochodu, którą gospodarstwa domowe pragną przeznaczyć na wzrost konsumpcji.
Jeżeli KSK wynosi o,7 oznacza to, ze z każdej dodatkowej złotówki dochodu 70gr zostanie przeznaczone na wzrost konsumpcji. Oszczędności - to ta część dochodu, która nie jest przeznaczona na konsumpcję. Jeżeli Y=0, to oszczędności = (-A).
Krańcowa skłonność…
… niepełnego wykorzystania czynników produkcji w okresie krótkim. Model równowagi na rynku dóbr w krótkim okresie - podejście popytowe.
Założenie: brak państwa w wymiany z zagranicą. Wtedy zagregowany popyt ma 2 składniki:
popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych
popyt inwestycyjny przedsiębiorstw AD = C + I
Popyt konsumpcyjny - zależy od rozporządzalnych dochodów gospodarstw domowych.
Jeżeli założymy brak…
… co do popytu na produkty, które wytwarzają.
Popyt zagregowany (w uproszczonym modelu) - suma jaką przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe planują wydać na zakup dóbr przy każdym poziomie PKB.
AD = C+I
Przy stałych cenach i płacach równowaga krótkookresowa na rynku dóbr ma miejsce, gdy popyt zagregowany, czyli planowane wydatki zrównają się z faktycznie wytworzoną produkcją.
Punkt E to jedyny punkt…
neoklasyków o idealnej sprawności mechanizmu rynkowego dzięki czemu faktyczne produkcja jest zawsze równa potencjalnej. Zostało to wyrażone w prawie Scly'a (każda podaż tworzy dla siebie idealny popyt). Zdaniem wielu neoklasyków zmiany popytu nie pociągały z sobą zmian faktycznej produkcji, a jedynie powodują zmiany cen. Ich zdaniem, aby wzrosła produkcja muszą wzrastać moce wytwórcze (czyli produkcja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz