Model ekonomiczny IS-LM

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model ekonomiczny IS-LM - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: model i krzywa is, dochód narodowy i stopa procentowa. Notatka jest opatrzona wykresami.

Temat: Model ekonomiczny IS - LM
Model IS - LM został sformułowany w latach 30-ych XX wieku przez R. Hicksa.
Wskazuje on na istnienie zależności między rynkiem towarowym i pieniężnym. Model ten wskazuje, że procesy zachodzące na tych rynkach wzajemnie na siebie oddziałują. Ponadto wskazuje on na rolę polityki pieniężnej i fiskalnej w kształtowaniu się wielkości ekonomicznych i ich zmiany na obu rynkach.
Dochód narodowy (Y) jest wynikiem działania rynek towarowy wpływa na rynek pieniężny i stopę %. Wysokość DN określa wielkość popytu transakcyjnego na pieniądz, popyt ten wynika z konieczności realizacji zaplanowanych wcześniej wydatków.
Przy danej podaży pieniądza wzrost popytu na pieniądz wpływa na podwyższone stopy %, żeby ograniczyć popyt na pieniądz i ograniczyć do jego podaży.
Stopa %, która ustala się na rynku pieniężnym w zależności od wielkości podaży pieniądza i jej relacji do popytu na pieniądz oddziałuje na rynek towarowy i wielkość DN.
Ponieważ stopa % kształtuje wielkość popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego w gospodarce np. wysoka stopa % wynikająca z wysokiego popytu na pieniądz w stosunku do jego podaży ograniczy wielkość wydatków inwestycyjnych i konsumpcyjnych, które realizowane są z zaciągniętych kredytów.
Założeniem modelu IS-LM jest określenie warunków równowagi na rynku towarowym i pieniężnym, jak też na obu rynkach łącznie oraz sposobów przywracania tej równowagi w warunkach nierównowagi na rynkach.
Model i krzywa IS
IS związana jest z rynkiem towarowym. Na rynku towarów w skali makro zachodzi równowaga gdy wielkość agregatowego popytu równa się wielkości agregatowej podaży.
Warunkiem zaistnienia tej równowagi jest równość inwestycji i oszczędności I=S. IS wskazuje na warunki równowagi na rynku towarowym.
Liniowa funkcja inwestycji wyrażona jest wzorem I = Ia - wi r gdzie:
Ia - inwestycje autonomiczne, jest to ta część ogólnych inwestycji, która jest niezależna od wysokości stopy % i wielkości bieżącego dochodu. Inwestycje autonomiczne realizowane są pod wpływem optymistycznych nastrojów producentów, spodziewających się uzyskania zysku relatywnie dużego w przyszłości zwłaszcza gdy pomyślne są przewidywania (prognozy) dotyczące koniunktury gospodarki. wi r - wskazuje na część inwestycji zależną od stopy %
wi orazr to parametr wrażliwości inwestycji na zmiany stopy %. Określa on jak silnie reagują producenci w zakresie działalności inwestycyjnej na zmiany stopy %.
Znak „-” wskazuje, że inwestycje są malejącą funkcją stopy %.
Wyższe stopy % zachęcają do lokowania środków pieniężnych w bankach a nie w inwestycjach , zwłaszcza gdy oczekiwana stopa zysku z inwestycji jest niższa od stopy %.


(…)

…- ksk)Y
S = Sa + ksoY
Y = C + S
Y = C + I
S = I → z definicji
C - konsumpcja łączna
Ca - konsumpcja autonomiczna - jest to część konsumpcji łącznej niezależna od DN. Jest to konsumpcja realizowana przy dochodzie równym 0. Konsumpcja autonomiczna jest realizowana z nagromadzonych wcześniej oszczędności bądź z długu (kredyty i pożyczki)
ksk- krańcowa skłonność do konsumpcji. ksk = ΔC / ΔY - przyrost konsumpcji do przyrostu dochodu o jednostkę.
kskY - określa tę część konsumpcji, która jest zależna od rozmiaru bieżącego DN (i jest to zależność dodatnia)
Sa - oszczędności autonomiczne -jest to część oszczędności, które są pomniejszone o wielkość konsumpcji autonomicznej. Sa jest niezależna od bieżącego dochodu.
-Ca = Sa
1 - ksk = Kso Kso - krańcowa skłonność do oszczędzania określa przyrost oszczędności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz