Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 130

Ewidencja aktywów trwałych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1190

Ewidencja aktywów trwałych. Środki trwałe - są to rzeczowe aktywa trwałe spełniające 3 warunki: przewidywany okres ekonomicznej użyteczności powyżej 1 roku kompletny i zdatny do użytku przeznaczony na potrzeby jednostki Do środ...

Amortyzacja. Ustalenie zużycia środków trwałych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1589

Ustalenie zużycia środków trwałych. Wartość netto środków trwałych ulega stopniowemu zmniejszeniu na skutek zużycia. Możemy wyróżnić zużycie fizyczne i zużycie moralne (ekonomiczne). Amortyzacja jest to odpisywanie w koszty zużycia środka...

Ewidencja środków trwałych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1547

Ewidencja środków trwałych. Przyjęcie środka trwałego po zakończeniu inwestycji: Zakup środka trwałego: F-ra VAT: cena zakupu koszty zakupu podatek VAT PT- dokument na podstawie którego przyjmuje się na stan środek trwały według ceny nabycia. Likwidacja środków trwałych. Wartość początkowa D...

Koszty. Klasyfikacja kosztów, zasady ewidencji kosztów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 168
Wyświetleń: 875

Temat: Koszty. Koszt - jest to wyrażone w pieniądzu zużycie rzeczowych aktywów trwałych i obrotowych, wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia, usługi obce oraz inne świadczenia pieniężne nieodzwierciedlające zużycia, ale związane z...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1638

1.C echy charakterystyczne ekonomizacji racjonalizacja pracy, uelastycznienie zatrudnienia, odbiurokratyzowanie funkcji personalnej 2.Który składnik kult u ry organizacyjnej najłatwiej zmienić Artefakty 3.F unkcja rekrutacji nie jest Jest: informacyjna; motywacyjna; wstępnej selekcji. 4.P rzewag...

Analiza techniczno ekonomiczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3101

ANALIZA PRODUKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA Pr odukcja to odzwierciedlenie wyników pracy przedsiębiorstwa, przesądza o efektywności gospodarowania poszczególnymi czynnikami wytwórczymi. Analiza produkcji przedsiębiorstwa przemysłowego: 1) analiza struktury asortym entowej produkcji , 2) analiza rytmiczno...

Wskaźniki płynności finansowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1463

Wskaźniki płynności finansowej : Płynność bieżąca (III stopnia) WPB = Aktywa bieżące/Zobow.bież ϵ [1,2;2,0] optymalny poziom Płynność przyspieszona (II stopnia) WPP =A.B-Zapasy-rcm/Zob. bież ϵ [1,0 1,2] optymalny Płynność ...

Integracja Europejska - Model integracji międzynarodowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1155

W edług B. Balassy, jednego z głównych twórców teorii międzynarodowej integracji gospodarczej, międzynarodowa integracja gospodarcza to proces obejmujący odpowiednie zmiany w strukturze ekonomicznej danej grupy krajów w kierunku wytwarzania się jednolitej struktury ekonomicznej i w oparciu o nią je...

Etapy integracji europejskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1792

Efekt domina - gdy dochodzi do liberalizacji stosunków gospodarczych pomiędzy dwoma państwami, wówczas trzecie, pozostające na zewnątrz, na tym traci, otrzymując jednocześnie bodziec do podjęcia działań mających na celu zbliżenie z państwami liberalizującymi stosunki. Im większy obszar objęty lib...

PODZIAŁ RYNKU KAPITAŁOWEGO

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1239

PODZIAŁ RYNKU KAPITAŁOWEGO Ze względu na miejsce dokonywania transakcji oraz wysokość obrotów rynek kapitałowy możemy podzielić na rynek giełdowy (giełdy papierów wartościowych) i pozagiełdowy (OTC) oraz regulowany (giełdy, CeTO) i nieregulowany (rynek emisji prywatnych). OTC Ogół transakcji k...