Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 129

Rachunkowość- aktywa wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Aktywa (zasoby majątkowe) Aktywa są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, które w przewidywanej przyszłości przyniosą zamierzone korzyści ekonomiczne. Aktywa Wartości niematerialne i prawne 1) Zapasy:

Rachunkowość- bilans, operacje gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1554

Temat: Bilans . Bilans - jest to zestawienie aktywów i pasywów w ujęciu pieniężnym sporządzanym w określonej formie i na określony moment. Bilans na Aktywa Wartość Pasywa Wartość I Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe: środki trwałe środki trwałe w budowie ...

Poprawianie błędów księgowych wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2107

Temat: Poprawianie błędów księgowych. Błędy księgowe mogą być pooprawiane w dwojaki sposób: Za pomocą korekty Za pomocą storna Ad1. Korekta - stosowana jest wówczas, gdy błąd został stwierdzony od razu bądź też stwierdzony później, ale naruszył zasadę podwójnego księgowania. Poprawianie błędów z...

Konta wynikowe, zestawienie obrotów i sald

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2380

Konta wynikowe Operacje związane z kategoriami kosztów, strat nadzwyczajnych, przychodów oraz zysków nadzwyczajnych noszą nazwę operacji wynikowych . Są one rejestrowane ...

Ewidencja środków pieniężnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2051

Ewidencja środków pieniężnych. Ewidencja środków pieniężnych w kasie (obrót gotówkowy). Obrót gotówkowy dokonywany jest za pośrednictwem kasy i obejmuje on wszelkie wpłaty gotówki do kasy i wypłaty gotówki z kasy. Obrót gotówkowy odbywa się na podstawie dokumentów źródłowych bądź też dokumentów w...

Ewidencja kredytów bankowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2100

Ewidencja kredytów bankowych. Kredyt bankowy jest to stosunek ekonomiczny, w którym kredytodawca udostępnia kredytobiorcy określoną sumę środków pieniężnych, która musi być zwrócona w określonym czasie łącznie z odsetkami. Z tytułu udzielonego kredytu bank pobiera jednorazową prowizję od całości ...

Rozrachunki. Funkcjonowanie konta rozrachunków

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1855

Rozrachunki. Są to należności i zobowiązania, których kwota, termin i miejsce płatności są akceptowane przez obydwie strony. Funkcjonowanie konta rozrachunków: Rozrachunki= Należności +Zobowiązania Aktywno - pasywne Rodzaje kont rozrachunków: Rozrachunki z odbiorcami Rozrachunki z dostawcami R...

Obowiązkowe obciążenia pracodawcy, ubezpieczenia społeczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1505

Obowiązkowe obciążenia pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika. Składka na ubezpieczenia społeczne: ubezpieczenie emerytalne 9,76% ubezpieczenie rentowe 6,5% ubezpieczenie wypadkowe 1,93% Składki na Fundusz Pracy 2,45% Składka na

Ewidencja materiałów, metoda FIFO, metoda LIFO

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2814

Ewidencja materiałów. Materiały są to rzeczowe składniki aktywów obrotowych nabyte od innych jednostek bądź też wytworzone we własnym zakresie, które zużywają się w jednym cyklu produkcyjnym. Do materiałów zaliczamy: materiały podstawow...

Ewidencja zakupu materiałów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1365

Ewidencja zakupu materiałów (wg stałej ceny ewidencyjnej). Pz (przyjęcie zewnętrzne)→wg stałej ceny ewidencyjnej. (faktura) F-ra: cena zakupu koszty zakupu podatek naliczony VAT Konto rozliczenia zakupu służy do ewidencji zakupu materiałów. Po stronie debet księgowane są faktury otrzymane od k...