Ewidencja aktywów trwałych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewidencja aktywów trwałych - strona 1 Ewidencja aktywów trwałych - strona 2

Fragment notatki:


Ewidencja aktywów trwałych. Środki trwałe - są to rzeczowe aktywa trwałe spełniające 3 warunki:
przewidywany okres ekonomicznej użyteczności powyżej 1 roku
kompletny i zdatny do użytku
przeznaczony na potrzeby jednostki Do środków trwałych zalicza się: Nieruchomości w tym grunty, budynki, budowle, lokale, prawa do lokalu, prawo wieczystego użytkowania gruntów
Maszyny i urządzenia Środki transportu i inne przedmioty
Inwentarz żywy Klasyfikacja środków trwałych: Z punktu widzenia spełnianych funkcji:
produkcyjne
nieprodukcyjne
W zależności od sposobu wykorzystania:
czynne nieczynne
Według klasyfikacji środków trwałych: (wyróżnia się 10 grup środków trwałych)
Ewidencja analityczna środków trwałych: Jednostką ewidencyjną środków trwałych jest obiekt inwentarzowy oznaczony odrębnym numerem inwentarzowym umożliwiającym jego identyfikację. Urządzeniami ewidencji szczegółowej środków trwałych są:
Księga inwentarzowa
Szczegółowe indywidualne karty obiektów inwentarzowych Tabela amortyzacyjna
Ad. 1. Księga inwentarzowa - stanowi wykaz poszczególnych obiektów inwentarzowych środków trwałych wpisanych do księgi w porządku chronologicznym. Ujmuje się w nim:
numer inwentarzowy obiektu
datę i źródło nabycia
numer dowodu wprowadzenia do używania
zdjęcia ze stanu data zdjęcia ze stanu środka trwałego
Ad. 2. Szczegółowe karty środków trwałych - zakładane są odrębnie dla każdego obiektu inwentarzowego i zawierają wszystkie szczegółowe dane dotyczące środka trwałego.
Ad. 3. Tabela amortyzacyjna - służy do ustalenia łącznej kwoty amortyzacji środków trwałych za poszczególne okresy i z podziałem na poszczególne środki trwałe.
Wartość początkowa środków trwałych. Środki trwałe w księgach ujmuje się według wartości początkowej, czyli tzw. wartości brutto, którą ustala się na poziomie:
ceny nabycia- w przypadku zakupu środka trwałego
kosztu wytworzenia- w przypadku, gdy środki zostały wytworzone we własnym zakresie
wartości rynkowej- w przypadku nieodpłatnego otrzymania środka trwałego (darowizna)
cena nabycia = cena zakupu + koszty zakupy
Wartość początkową przyjętego na stan środka trwałego może ulec zmianie: na skutek jego ulepszenia
na skutek aktualizacji wyceny środków trwałych (przeszacowanie)
Wartość bilansowa środków trwałych (księgowa, netto) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz