Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 79

Wykład - operacje bankowe (para banki)

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

OPERACJE BANKOWE W RÓŻNYCH PRZEKROJACH • znajdujące odzwierciedlenie w bilansie: bierne- związane z pasywami banku (gromadzenie depozytów, emitowanie własnych pap. wartościowych.) czynne- związane z aktywami banku (należności)- lokowanie zgromadzonych funduszy w różnego rodzaju .korzystne przedsi...

Referat - ryzyko kredytowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1120

Ryzyko kredytowe Należy jednak pamiętać, że pojęcie ryzyko kredytowe nie dotyczy wyłącznie samych kredytów bankowych. Wiąże się ono ze wszystkimi rodzajami aktywów bilansowych, do których bank ma tytuł prawny oraz pozycji pozabilansowych- tak udzielonych, jak i otrzymanych. Zatem oprócz udzielanych...

Ćwiczenia 14

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

‚wiczenia nr 14 z Matematyki Michaª Bernardelli 16 stycznia 2013 Do zapami¦tania: elastyczno±¢ cz¡stkowa: Elx i f (x1 , x2 , . . . , xn ) = ∂f (x1, x2, . . . , xn) ∂xi xi f (x1, x2, . . . , xn) dla i = 1, 2, . . . , n Polecenie 1 Wyznaczy¢ najwi¦ksz¡ i najmniejsz¡ warto±¢ funkcji f(x, y) = 2x2 − ...

Socjologia - problem zmiany

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

P R O B L E M Z M I A N Y I. Definicje kluczowych pojęć Słowa używane zamiennie w dawniejszych teoriach: zmiana, innowacja, ewolucja, dynamika, proces. Obecnie pojęciom tym nadaje się znaczenia osobne. 1. Zmiana społeczna: a/ Definicja: Jest to jakakolwiek zmiana (przeobrażenie) o społecznej do...

Rozwój osobisty - czynniki

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120

5. Postęp: Pozytywna ocena rozwoju w kategoriach wartościujących prowadzi do uznania rozwoju za postęp. Przypuszczenie, że w miarę rozwoju różnych części składowych społeczeństwo się doskonali stanowi podstawową oś idei postępu, kiedyś bardzo wpływowej, obecnie raczej zapomnianej. To, co za post...

Społeczeństwo i jego reakcje na zmianę

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

IV. Podmiot zmian; Społeczeństwo i jego reakcje na zmianę 1. Skrótowe ujęcie historii ludzkiej  Historia gatunku liczy ok. 500 tys. lat  Uprawa roli jako początek osiadłego trybu życia trwa ok. 12 tys. lat  Pierwsze cywilizacje powstały ...

Zadania na egzamin - bankowość

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

Zadania finanse przedsiębiorstwa Porównanie dyskonta weksla do nominalnej stopy procentowej rocznej od kredytu d = ds./ 100 - ds. x 100 = lub d = ds. x 100/ 100 - ds gdzie : roczna stopa odsetek pobieranych z dołu, d s stopa dyskonta w roku. Jeżeli stopa dyskonta na okres krótszy niż rok d = do...

Aglomeracje miejskie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Kazimiera Łojewski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1176

Formy przestrzenne miast Aglomeracje miejskie -duże miasto skupiające różnorodne formy działalności społecznej i gospodarczej. Powstają silne oddziaływania otoczenia z miastem. Konurbacje - typowa forma dla osiedli górniczych, występowanie kilku, kilkunastu miast powiązanych silnie. Żaden ośrod...

Osadnictwo-miasta

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Kazimiera Łojewski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1323

MIASTO Trudne do zdefiniowania Miasto to trwałe zagęszczenie ludzi i siedzib ludzkich, obejmujące znaczny obszar i położone w centralnym punkcie układu dróg komunikacyjnych (Ratzl) Miasto to skupisko ludzi dla których źródłem normalnych środków utrzymania jest koncentracja rodzajów pracy-handl...

Migracje - klasyfikacje, przyczyny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Kazimiera Łojewski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1190

Migracje Ruchy wędrówkowe ludności Przemieszczenia terytorialne związane ze względnie trwałą zmianą miejsca zamieszkania. Klasyfikacje migracji Przemieszczanie osób połączone z przekroczeniem granicy administracyjnej podstawowej jednostki administracyjnej, Minimalny czas przebywania w nowej je...