Referat - ryzyko kredytowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat - ryzyko kredytowe - strona 1 Referat - ryzyko kredytowe - strona 2 Referat - ryzyko kredytowe - strona 3

Fragment notatki:

Ryzyko kredytowe
Należy jednak pamiętać, że pojęcie ryzyko kredytowe nie dotyczy wyłącznie samych kredytów bankowych. Wiąże się ono ze wszystkimi rodzajami aktywów bilansowych, do których bank ma tytuł prawny oraz pozycji pozabilansowych- tak udzielonych, jak i otrzymanych. Zatem oprócz udzielanych kredytów i pożyczek uwzględnić należy:
kredyty przyznane, lecz niepobrane,
gwarancje i akcepty bankowe,
akredytywy,
karty kredytowe,
poręczenia,
lokaty na rynku międzybankowym,
instrumenty rynku kapitałowego (obligacje, bony skarbowe, instrumenty pochodne, akcje i udziały w spółkach kapitałowych).
Klasyfikacja
Pojęcie ryzyko kredytowe ze względu na swój złożony i zróżnicowany charakter podlega różnego rodzaju klasyfikacjom. Najczęściej stosowana dzieli ryzyko w zależności od elementów bilansu banków, które je tworzą na:
ryzyko aktywne- czyli takie, które grozi niespłaceniem przez kredytobiorcę rat i odsetek w ustalonej w umowie wysokości i terminie. Ryzyko to, choć w pewnym sensie jest zależne od uwarunkowań banku, ma charakter głównie zewnętrzny i nie daje się w pełni kontrolować. ryzyko pasywne- czyli takie, w którym występuje zagrożenie wcześniejszego, niż jest to zapisane w umowie, wycofania przez deponenta zdeponowanych środków. W takim przypadku bank jest w istocie stroną bierną, nie mającą żadnego wpływu, a decydentami są deponenci. Inna klasyfikacja, rozpatrująca ryzyko kredytowe pod względem podmiotu lub skali i zakresu zakłada podział na:
ryzyko indywidualne lub jednostkowe, gdzie mamy do czynienia z pojedynczą umową kredytową,
ryzyko portfelowe lub ogólne, gdzie występują zagregowane ryzyka indywidualne, obejmujące cały portfel kredytowy Trzeci (acz nieostatni) podział, choć rzadko omawiany jest bardzo istotny z praktycznego punktu widzenia. Rozpatruje ryzyko kredytowe z punktu widzenia granic akceptowalności przez bank i dzieli je na:
ryzyko akceptowalne,
ryzyko nieakceptowane.
W istocie nie każde ryzyko jest przez bank akceptowalne i w konsekwencji nie każde jest przyjmowane. Kryteria oceny i linie ustalające poziom akceptowalności wyznaczane są osobno przez każdy bank tak, by miały przełożenie na jego aktualnie stosowaną politykę kredytową (ekspansywną, zrównoważoną, czy zachowawczą). Czynniki kształtujące ryzyko kredytowe
Działalność kredytowa banków komercyjnych stanowi obecnie przeciętnie ok. 35-60% ich aktywów, generuje największe dochody, ale jednocześnie jest obciążona największym potencjałem ryzyka. Dlatego też bardzo ważne jest zestawienie podstawowych czynników kształtujących ryzyko kredytowe. Czynniki te nazywane są determinantami ryzyka w działalności kredytowej banku.

(…)

… narzędziem takiej analizy jest zawsze rating, który określany jest według obowiązującej w banku metodologii.
Sama decyzja o przyznaniu kredytu uwarunkowana jest wieloma, różnymi kryteriami, do których należą m.in.:
ocena stopnia ryzyka podmiotu i przedmiotu finansowania
efektywność zamierzonego przedsięwzięcia
jakość zabezpieczenia
kwota i waluta kredytu
okres kredytowania
Kredytując dane przedsięwzięcie banki zasięgają opinii dotyczącej sytuacji finansowej pożyczkobiorcy w dostępnych źródłach, takich jak:
banki prowadzące obsługę danego podmiotu, a zwłaszcza ich rachunek bieżący.
`Bankowy Rejestr' prowadzony przez Związek Banków Polskich (dotyczy to klientów niesolidnych)
baza danych Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego
Oddziały Okręgowe NBP
tzw. wywiadownie gospodarcze
W przypadku klientów…
… ona metod dyskontowych bazujących na:
NPV (zaktualizowana wartość netto),
NPVR (wskaźnik NPV)
IRR (wewnętrzna stopa zwrotu),
MIRR (zmodyfikowana IRR)
Lub metod prostych takich jak:
Okres zwrotu,
Prosta stopa zwrotu,
Test pierwszego roku,
Próg rentowności i próg płynności finansowej w warunkach kredytowania,
Metody proste dostarczają szybkich i mało pracochłonnych wyników, łatwo je również zinterpretować…
… kredytowaniem
Dla wniosków inwestycyjnych business plan, zawarte umowy i kontrakty.
Źródło: Współczesna Bankowość, praca pod red. Małgorzaty Zaleskiej, s.320, Dilfin
Banki posługują się tutaj dwoma metodami, ilościową, badając i analizując wskaźniki finansowe firmy, jak i jakościową, która przybiera formę opisową. Tzw. analiza „hard fact”, czyli wskaźnikowa w ostatnich latach jest coraz poważniej brana…
… oraz ich instrumentów dłużnych. Ta opinia konkretnej instytucji o światowej renomie ma ogromny wpływ na ustalane odsetki od papierów dłużnych. W stanach zjednoczonych istnieje 5 firm ratingowych, które uzyskały status Nationally Recognized Statistical Rating Organization, który jest przyznawany przez United States Securities and Exchange Commission. Są to: Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's, A. M. Best…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz