Zarządzanie ryzykiem bankowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie ryzykiem bankowym - strona 1 Zarządzanie ryzykiem bankowym - strona 2 Zarządzanie ryzykiem bankowym - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Zarządzanie ryzykiem bankowym: Przyczyny ryzyka bankowego :
Zewnętrzne:
Makroekonomiczne (polityka fiskalna, polityka banku centralnego, koniunktura gospodarcza)
Mikroekonomiczne (liczba banków - konkurentów, ich oferta produktowi i cenowa)
Wewnętrzne:
Działalność operacyjna (depozytowa, kredytowa)
Zarządzanie bankiem
Organizacja procesów
Kanały dystrybucji
Kwalifikacje kadry
Marketing
Koordynacja finansowa
Rodzaje ryzyka bankowego :
Ryzyko płynności
Ryzyko kredytowe
Ryzyko kapitałowe
Ryzyko operacyjne
Ryzyko rynkowe
Ryzyko upadłości
Konsekwencje ryzyka bankowego :
Zmniejszenie lub utrata płynności
Mniejsza wiarygodność finansowa
Mniejsze bezpieczeństwo
Mniejsze zyski
Wzrost kosztów
Spadek rentowności
Kumulacja skutków zbyt wysokiego ryzyka = UPADŁOŚĆ Koszty upadłości dla:
Akcjonariuszy
Klientów
Sektora bankowego
Gospodarki
Rodzaje działań :
Aktywne
Pasywne
Sterowanie ryzykiem bankowym :
Instrumenty sterowania:
Instrumenty zewnętrzne i wewnętrzne
Instrumenty sterowania pojedynczym i łącznym ryzykiem
Finansowanie skutków ryzyka
Finansowanie ze źródeł wewnętrznych
Finansowanie ze źródeł zewnętrznych
Ryzyko kredytowe :
Zagrożenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami spowodowane trudnymi w realizacji warunków umowy kredytowej.
Ryzyko związane z niemożnością wywiązania się kontrahenta w całości lub w części ze swych zobowiązań w stosunku do banku.
Ryzyko kredytowe - rodzaje :
Aktywne
Pasywne
Bilansowe
Pozabilansowe
Pojedyncze
Łączne - (portfel kredytowy)
Przed podpisaniem - umowy kredytowej
Po podpisaniu - umowy kredytowej
Ryzyko rynkowe - oznacza poniesienie straty w związku z niekorzystną zmianą cen aktywów lub kontraktów, których przyczyną jest niekorzystne z punktu widzenia banku kształtowanie się na rynku:
Stóp procentowych
Kursów walutowych
Kursów akcji
Ryzyko rynkowe :
Ryzyko walutowe
Ryzyko cen towarów
Ryzyko ogólne stóp procentowych
Ryzyko szczególne cen i instrumentów dłużnych
Ryzyko cen kapitałowych papierów wartościowych
Ryzyko operacyjne - ryzyko straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności procesów, ludzi, systemów lub zdarzeń zewnętrznych.


(…)

… kapitałowa, ryzyko kredytowe (ogólnie), ryzyko kredytowe (metoda standardowa), ryzyko kredytowe (metoda IRB), techniki ograniczania ryzyka kredytowego, sekurytyzacja, ryzyko operacyjne.
1

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz