Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 54

Geografia ekonomiczna - wykład 3c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Gazociąg Nabucco Początkowo był przygotowywany jako gazociąg o długości 3,9 tys. km z AzerbejdŜanu przez Turcję do Europy, ale ze względu na wysokie koszty trasę skrócono. Ostatecznie, w maju 2012, konsorcjum zdecydowało, Ŝe rurociąg zostanie u...

Geografia ekonomiczna - wykład 6

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

Kapitał jako czynnik wzrostu gospodarczego Kapitał produkcyjny obejmuje zasoby bezpośrednio i pośrednio zaangaŜowane w procesie gospodarowania - majątek trwały (np. maszyny, urządzenia, budowle, instalacje) - majątek obrotowy (np. zapasy surowców i wyrobów gotowych, naleŜności, środki pienię...

Geografia ekonomiczna - urbanizacja 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924

Fazy rozwoju miasta faza urbanizacji - polegającej na koncentracji ludności w miastach i w rdzeniu aglomeracji faza suburbanizacji - charakteryzującej się rozrastaniem stref podmiejskich i szybkim wzrostem liczby ludności zewnętrznych ...

Geografia ekonomiczna - 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

Człowiek w procesach rozwoju gospodarczego Liczba ludności na świecie wzrosła z 3 mld w 1959 roku do 7 miliardów w 2011. Z najnowszych prognoz Census Bureau wynika, Ŝe wzrost liczby ludności będzie kontynuowany w XXI wieku, chociaŜ wolniej. Ludności świata ma wzrosnąć do ponad 9,1 mld w 2050 r. P...

Finanse - wykład 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

Mnożnik bazy monetarnej • Mnożnik bazy monetarnej to stosunek podaży pieniądza ogółem do pieniądza rezerwowego M2 / M0Od M0 do L • W miarę rozszerzania agregatu pieniężnego (np. od M0 do M2) spada płynność, ale lepiej przechowywana jest s...

Finanse - wykład 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1155

Wprowadzenie do finansów Trochę teoriiPodstawowe funkcje • Funkcja stabilizacyjna • Funkcja alokacyjna • Funkcja redystrybucyjnaFunkcja stabilizacyjna • Wspieranie procesów gospodarczych • Dążenie do stałego i zrównoważonego wz...

Finanse - wykład 2b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

OPERACJE OTWARTEGO RYNKU  Od połowy lat 80. zyskiwały znaczenie w instrumentarium banków centralnych  Rozwój związany z liberalizacją przepływów kapitałowych  Dziś główny instrument wpływania na płynność banków komercyjnych6 Rodzaje operacji otwartego rynku  Transakcje bezwarunkowej sprzed...

Finanse - wykład 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1274

Trochę makroekonomii Polityka pieniężna i polityka fiskalna2 Podmioty prowadzące politykę  Polityka pieniężna prowadzona jest przez bank centralny  Polityka fiskalna prowadzona jest przez rząd3 Polityka pieniężna  Polityka pieniężna w kraju rozwiniętym ze zliberalizowanymi przepływami kapit...

Finanse - wykład 3b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

Dochody - przykłady  Podatek VAT  składki z tytułu ubezpieczeń  podatek od nieruchomości  podatek dochodowy  inne (np. miejskie, radiowo-telewizyjne, sądowe)12 Dochody od ludności  Podatki od wynagrodzeń  podatki od nieruchomości  podatek od spadków i darowizn  inne13

Finanse - wykład 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1281

Finanse behawioralne Między psychologią a ekonomiąEkonomia klasyczna (1) • Teoria oczekiwanej użyteczności (von Neumann, Morgenstern) • Rosnąca funkcja użyteczności • Malejąca użyteczność krańcowa • Funkcja użyteczności jest sprawą indywidualnąNurty badawcze finansów behawioralnych • Analiza ...