Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 53

Geografia ekonomiczna - ekologia 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

W 1992 roku podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro, zwanej Szczytem Ziemi, opracowany został jeden z najwaŜniejszych dokumentów związanych ze zrównowaŜonym rozwojem - Agenda 21 Agenda 21 to dokument programowy, który przedstawił sposób opracowania ...

Geografia ekonomiczna - rolnictwo

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1078

Rolnictwo jako sektor gospodarki Rola rolnictwa w gospodarce ekonomiczna (polegają na produkcji Ŝywności i pasz, wytwarzaniu surowców dla przemysłu przetwórczego, udział w tworzeniu produktu krajowego brutto) społeczna (polegają na zapewnianiu społeczeństwu miejsc pracy) przestrzenna (polegają na...

Geografia ekonomiczna - rolnictwo 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

Czynniki pozaprzyrodnicze warunkujące rozwój rolnictwa Struktura społeczno-własnościowa: wielkość gospodarstw rolnych własność i system władania ziemią Czynniki pozaprzyrodnicze warunkujące rozwój rolnictwa: Nakłady na rozwój rolnictwa nakłady pracy ludzkiej nakłady pracy zwierząt nakłady pr...

Geografia ekonomiczna - rolnictwo 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Jedną z głównych metod wspierania dochodów rolników unijnych są dopłaty bezpośrednie do produkcji określonych gatunków roślin i zwierząt. Skutki WSP wystąpiła ogromna nadprodukcja towarowa; gospodarkę UE zdominowały wysokonakładowe systemy produkcji rolniczej; zmieniła się struktura uŜytkowani...

Geografia ekonomiczna - rolnictwo 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Pytanie Pomimo znacznego zwiększenia produkcji rolnej na świecie nadal wiele krajów nie ma zaspokojonych swoich potrzeb Ŝywnościowych. 1. Które kraje mają największy poziom niezaspokojenia potrzeb Ŝywnościowych, a które najmniejszy? 2. Które kraje są duŜymi importerami produktów rolnych netto i z...

Geografia ekonomiczna - rolnictwo 5

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

Pomiędzy 1965 a 1985 rokiem średni wzrost wydajności monitorowanych przez FAO 174 gatunków roślin wzrósł o 56%. W ciągu minionych 50 lat ilość uŜytych nawozów zawierających związki azotu zwiększyła się aŜ ośmiokrotnie! Okazało się, Ŝe wydajności z hekt...

Geografia ekonomiczna - urbanizacja

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1372

System osadniczy a gospodarka Uwarunkowania rozwoju osadnictwa Sieć osadnicza a system osadniczy Kryteria wydzielania miast Funkcje miast Rozwój procesów urbanizacyjnych na świecie Układ sieci miejskiej - teoria W. Christallera Tempo i płaszczyzny urbanizacji Skutki urbanizacji Progowy roz...

Geografia ekonomiczna - urbanizacja 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Teoria Christallera - system ośrodków centralnych oparty na zasadzie sprzedaŜy dóbr i usług Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast - funkcje egzogeniczne funkcje endogeniczne Ograniczenia (bariery) w rozwoju miast Fizy...

Geografia ekonomiczna - wykład 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 826

Bezpieczeństwo energetyczne stan braku zagroŜenia przerwaniem dostaw paliw i energii. Stan ten zapewnia dywersyfikacja dostaw importowanych paliw oraz zwiększanie wydobycia ze złóŜ krajowych - ropy naftowej, gazu ziemnego oraz...

Geografia ekonomiczna - wykład 3b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Zaopatrzenie Polski w ropę naftową Wydobycie krajowe - ok. 850 tys. t Dostawy rurociągami ("Przyjaźń") Naftoport w Gdańsku Planowane jest przedłuŜenie ropociągu OdessaBrody z Ukrainy do Polski („Sarmatia”). Prace poszukiwawcze na Bałtyku prowadzi Petrobaltic (równieŜ niewielkie wydoby...