Finanse - wykład 3b

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wykład 3b - strona 1 Finanse - wykład 3b - strona 2 Finanse - wykład 3b - strona 3

Fragment notatki:

Dochody - przykłady
 Podatek VAT
 składki z tytułu ubezpieczeń
 podatek od nieruchomości
 podatek dochodowy
 inne (np. miejskie, radiowo-telewizyjne, sądowe)12
Dochody od ludności
 Podatki od wynagrodzeń
 podatki od nieruchomości
 podatek od spadków i darowizn
 inne13
Podatek
 Podatek to przymusowe, nieodpłatne, bezzwrotne pieniężne świadczenie o charakterze ogólnym nakładane jednostronnie przez związek publicznoprawny (najczęściej państwo)14
Klasyfikacja podatków -
przedmiotowa
 majątkowe (od stanu majątku, od nabycia praw majątkowych, od przyrostu majątku)
 przychodowe i dochodowe
 od wydatków (konsumpcyjne)15
Klasyfikacja podatków -
źródłowa  Podatki bezpośrednie (majątkowe, dochodowe)
 Podatki pośrednie (od wydatków)  Opodatkować dochód czy konsumpcję?16
Zależność dochodów budżetu od stopy opodatkowania
Dochody budżetu
Stopa opodatkowania
Krzywa Laffera17
Rodzaje skal podatkowychKtóre podatki lepsze?
 Wydajność fiskalna
 Koszty poboru
 Odporność na unikanie opodatkowania
 Wpływ na skłonność do oszczędzania20
Sposoby finansowania deficytu budżetowego
 Zaciąganie długu publicznego (kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych)
 monetyzacja długu - kredyt w banku centralnym
 sprzedaż majątku publicznego - jednorazowe
 z pozostałych środków budżetowych z lat ubiegłych21
Prawo Wagnera
 Istnieje obserwowalny, stały wzrost wydatków państwowych. Jest to efektem wzrostu potrzeb zbiorowych szybszego od wzrostu potrzeb indywidualnych. Pojawia się więc potrzeba wydatków publicznych.
Progi ostrożnościowe
 Art. 216 ust. 5 Konstytucji RP
Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa.25
Progi ostrożnościowe
 Art. 86 Ustawy o finansach publicznych
W przypadku, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a,

(…)

… budżetowej, w tym pracowników jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2,
• waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć poziomu odpowiadającego wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni rok budżetowy,
• wprowadza się zakaz udzielania pożyczek i kredytów z budżetu państwa z wyjątkiem rat kredytów i pożyczek udzielonych w latach poprzednich…
… ograniczenie tej relacji do poziomu poniżej 60 %,
c) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego określone w uchwale budżetowej na kolejny rok nie mogą być wyższe niż dochody tego budżetu,
d) poczynając od siódmego dnia po dniu ogłoszenia relacji, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a, jednostki sektora finansów publicznych nie mogą udzielać nowych poręczeń i gwarancji.28
Możliwości finansowania długu
 Bony skarbowe
 Obligacje skarbowe29
Zależność między ceną a rentownością obligacji
 Wzrost rentowności obligacji oznacza również spadek jej ceny - odwrotna zależność między ceną i rentownością
 Analogicznie - spadek rentowności obligacji równoznaczny jest ze wzrostem jej ceny30
KRZYWA DOCHODOWOŚCI
 Krzywa dochodowości przedstawia relację między poziomem stóp procentowych dla różnych terminów zapadalności
 Inaczej to odwzorowanie terminowej struktury stóp procentowych
 Zbiór stóp procentowych odnoszących się do różnych terminów zapadalności31
KSZTAŁT KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI
 Kształt krzywej dochodowości pokazuje oczekiwania rynku, co do kształtowania się przyszłych stóp procentowych.

… 1 lit. a,
d) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego określone w uchwale budżetowej na kolejny rok mogą być wyższe niż dochody tego budżetu powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3;27
Progi ostrożnościowe
 Art. 86 Ustawy o finansach publicznych
W przypadku, gdy wartość relacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz