Charakterystyka wydatków budżetu państwa, deficyt budżetowy, dług publiczny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4102
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka wydatków budżetu państwa, deficyt budżetowy, dług publiczny - strona 1 Charakterystyka wydatków budżetu państwa, deficyt budżetowy, dług publiczny - strona 2 Charakterystyka wydatków budżetu państwa, deficyt budżetowy, dług publiczny - strona 3

Fragment notatki:

System budżetowy
Charakterystyka wydatków budżetu państwa
Zgromadzone dochody służą realizacji wydatków budżetowych. Wydatki budżetu państwa odzwierciedlają kierunki i zakres działalności państwa w obszarach, w których zawodzi rynek.
Pewne zadania może wykonywać tylko państwo np. obronność.
Wydatki budżetowe są ponoszone na realizacje zadań publicznych, które wykonuje się w celu zaspokojenia niektórych potrzeb zbiorowych lub potrzeb indywidualnych w społeczeństwie, a więc istotnych na tyle, że władza państwowa zdecydowała się je sfinansować. Przy wydatkowaniu środków pieniężnych mogą wystąpić pewne nieprawidłowości:
-arbitralność decyzji
-niebezpieczeństwo marnowania środków budżetowych
-niebezpieczeństwo nadużycia i korupcji podmiotów wydatkujących środki pieniężne
W związku z tym dysponenci wydatków budżetowych muszą się stosować do przepisów prawa oraz przyjętych zasad i dokonywać wydatków publicznych w sposób oszczędny i celowy, ze szczególnym uwzględnieniem zasady dążenia do osiągania maksymalnych efektów przy określonych nakładach.
Podział wydatków uwzgledniający funkcje państwa:
-na obronę narodową
-na administrację
-związane z szeroko pojętą gospodarką
-pozostałe
Z punktu widzenia wpływu na gospodarkę:
-neutralne- np. wydatki na kulturę, oświatę
-aktywne
Ze względu na ostateczne wykorzystanie PKB:
-realne, rzeczywiste- środki wydawane bezpośrednio przez jednostki należące do sektora finansów publicznych na zakupy wyrobów, towarów itp.
-redystrybucyjne (transferowe)- mogą występować wewnątrz systemu finansów i poza nim, polega na wypłacie środków budżetowych jednostkom organizacyjnym (transfer wewnętrzny) lub osobą fizycznym, przedsiębiorstwom (transfer zewnętrzny), bez konieczności świadczenia wzajemnego z drugiej strony.
Z punktu widzenia podmiotu, który dokonuje wydatku:
-państwowe -samorządowe
Ze względu na zasięg:
-krajowe
-zagraniczne
Ze względu na możliwość oddziaływania na nie państwa:
-stałe
-zmienne
Bardziej szczegółowy podział
Wydatki sztywne- dotyczą obsługi długu publicznego, ściślej określone niż wydatki stałe, finansowania deficytu funduszy ubezpieczeń społecznych, niewykonanie skutkuje zmianą opinii i zachwianiem wiarygodności władzy publicznej u pożyczkobiorców
Pozostałe- ich nie wykonanie może skutkować znaczną zmianą w sytuacji ekonomiczno-społecznej pewnych grup i doprowadzić do załamania systemu ubezpieczeń społecznych
Ze względu na sposób rozdysponowania:
-bezzwrotne
-zwrotne
Ze względu na charakter wydatków:


(…)

… przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni rok
budżetowy,
- wprowadza się zakaz udzielania pożyczek i kredytów z budżetu
państwa z wyjątkiem rat kredytów i pożyczek udzielonych w latach
poprzednich,
- nie przewiduje się wzrostu wydatków w jednostkach, o których
mowa w art. 139 ust. 2, na poziomie wyższym niż w administracji
rządowej,
b) Rada Ministrów dokonuje przeglądu wydatków budżetu państwa finansowanych
środkami pochodzącymi z kredytów zagranicznych oraz
przeglądu programów wieloletnich,
c) Rada Ministrów przedstawia Sejmowi program sanacyjny mający na celu
obniżenie relacji, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a,
d) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego określone w
uchwale budżetowej na kolejny rok mogą być wyższe niż dochody tego
budżetu powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne
środki, jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań ze środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3,
e) Rada Ministrów dokonuje przeglądu obowiązujących przepisów w celu
przedstawienia propozycji rozwiązań prawnych mających wpływ na
poziom dochodów budżetu państwa, w tym dotyczących stosowania
stawek podatku od towarów i usług,
f) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
… jest deficytem sektora finansów publicznych.
Dwa podejścia do problemu:
-ekonomia neoklasyczna- gospodarka powinna być zrównoważona, porównanie do gospodarstwa domowego
-nurt keynesowski- deficyt publiczny, finansowany długiem, może być źródłem dodatkowego popytu wpływającego korzystnie na wzrost produktu krajowego brutto. Przebieg procesów gospodarczych ma charakter cykliczny, stąd konieczność ingerowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz