Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 23

Rachunkowość finansowa 10

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Ujemną wartość firmy ujmujemy w pasywach, jako „ekstra przychód”, w przeciwieństwie do dodatniej wartości firmy, którą ujmujemy w aktywach, jako „ekstra koszt”. ZAPASY - RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE - materiały nabyte w celu zużycia na własne...

Rachunkowość finansowa 12

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

Są one najbardziej powszechną formą rozrachunków. Powstają z tytułu transakcji kupna/ sprzedaży towarów, materiałów, wyrobów gotowych lub półproduktów, usług, inwestycji, itp. Na koncie „Rozrachunki z tytułu dostaw i usług” są ewidencjonowane należności i zobowiązania z tytułu: przyjętych i zrea...

Rachunkowość finansowa 14

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

Wartość początkowa może ulec zwiększeniu na skutek ulepszenia lub aktualizacji wyceny. Koszty - dotyczą pozostałej działalności operacyjnej. Wycena bilansowa nieruchomości inwestycyjnych: Cena nabycia, koszt wytworzenia lub wartość po aktualizacji pomniejszona o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy ...

Rachunkowość finansowa 6

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Wady metody liniowej: środek nowy ma większą wydajność, dłużej używany - niższą wydajność, potrzebne są większe środki na remonty. Tymczasem amortyzacja przez cały okres użytkowania jest jednakowa. Metoda ta zakłóca rachunek ekonomiczny. Metody nierównomierne Metody degresywne metoda malejącego...

Rachunkowość finansowa 7

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

TRWAŁA UTRATA WARTOŚCI Zachodzi, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego, doprowadzającego wartość składn...

Rachunkowość finansowa 9

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Koszty poniesione na własne potrzeby, powstałe przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są następujące warunki: Produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych są w...

Rachunkowość finansowa 11

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Rozrachunki (całość należności i zobowiązań) W bilansie kategoria rozrachunków nie istnieje, zostają rozdzielone na należności i zobowiązania. Konto „Rozrachunki” jest kontem specyficznym - bazuje na dwóch saldach. Rozrachunki są przede wszystkim efektem zasady memoriałowej: przychód jest , nato...

Rachunkowość finansowa - Należność

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

Należność przeterminowana automatycznie staje się kredytem kupieckim (rozpoczyna się naliczanie odsetek). Należność nieściągalną jednostka ma prawo umorzyć, a następnie odpisać w koszty, ale nie podatkowe. Wycena rozrachunków Wg KC (art. 358) zobowiązania pieniężne na obszarze RP mogą być wyrażo...

Rachunkowość finansowa 5

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Jeżeli różnice kursowe dotyczą zobowiązań w związku z zakupem środka trwałego, to nie są kosztem lub przychodem, a wpływają na cenę zakupu.() Zmiany wartości początkowej aktualizacja wyceny ulepszenie środka trwałego, polegające na prze...

Rachunkowość finansowa 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

NADRZĘDNE KONCEPCJE I ZASADY RACHUNKOWOŚCI Nadrzędna koncepcja - koncepcja wiernego i rzetelnego obrazu Rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Jest odzwierciedlenie rzeczywistych zjawisk (zdarzeń) finansowych. Zasada wyższości treści ...