Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 22

Ubezpieczenia - test 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1050

8. Wskaźnik zastąpienia w systemie emerytalnym to: • Relacja emerytury do zarobków przed przejściem na emeryturę • Relacja pierwszej emerytury do ostatniej płacy • Relacja indywidualnej emerytury do przeciętnej płacy 9. W systemie ubezpieczeń emerytalnych występują pojęcia: • Niedoboru w

Ubezpieczenia - test 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1820

7. Ustawa o ubezpieczeniach dotyczy: • Ubezpieczeń osobowych i majątkowych 8. W tworzeniu wspólnot ryzyka uczestniczą Zakłady Ubezpieczeń w formie: • S.A., TUW, Mały TUW 9. Ryzykiem zarządza: • Państwo • Przedsiębiorstwo • Gospodarstwa domowe 10. Nadubezpieczenie występuje, gdy: • Wypłacone odszkod...

Ubezpieczenia - wykład 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896

Wykład 19 lutego 2011 Ubezpieczenie - konkretna metoda, rodzaj zabezpieczenia Teorie podejścia do ryzyka: a) ryzyko jako zagrożenie (niebezpieczeństwo) b) ryzyko jako możliwość wystąpienia strat c) ryzyko jako niepewność mierzalna (tę niepewność można przypisać prawdopodobieństwu zrealizowania...

Ubezpieczenia - wykład 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 987

Wykład 25 lutego 2011 Schemat ideowy metody ubezpieczenia (ujęcie horyzontalne) ubezpieczający ryzyko  składka  zdarzenie losowe  strata  świadczenie zakład ubezpieczeń Schemat ideowy metody ubezpieczenia (ujęcie wertykalne) ryzyko = (zarządzanie ryzykiem) = składka ubezpieczający: - św...

Ubezpieczenia - wykład 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1197

składka ubezpieczeniowa (contribution) -składka zależna od statusu materialnego składka w znaczeniu aktuarialnym - zależy od poziomu wnoszonego ryzyka Wykład 4 marca - notatki ręczne Wykład 11 marca Składka ubezpieczeniowa  s...

Ubezpieczenia - wykład 9

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

29 kwietnia 2011 r. Czynniki kształtujące popyt na ochronę ubezpieczeniową 1) Czynniki ekonomiczne - tempo wzrostu gospodarczego - kondycja finansowa podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw i gospodarstw domowych) 2) Polityka państwa - system zabezpieczenia społecznego - zakres przymusu ube...

Rachunkowość finansowa 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

Zasada ciągłości Dokonywanie w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych, by za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Jeśli jednak są wprowadzane zmiany, powin...

Rachunkowość finansowa 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

CENA NABYCIA: Cena zakupu - obejmuje kwotę należną sprzedającemu podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy É obciążenia o charakterze publicznoprawnym (np. cło) (import - spoza UE) É koszty zwi...

Rachunkowość finansowa 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Cena nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych zawierają: koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszone o koszty z tego tytułu. Rachunkowość prowadzi się w walucie danego kraju. Przykład: W przypadku zakupu za granicą surow...

Rachunkowość finansowa 8

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Obiekt inwentarzowy - środek trwały lub zespół środków trwałych stanowiących całość pod względem rzeczowym, spełniający określone funkcje. Zmiany ilościowo - wartościowe w stanie środków trwałych: Zwiększenia: zakup wytworzenie we własnym zakresie nieodpłatne otrzymanie otrzymanie w postaci a...