Rachunkowość finansowa 14

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość finansowa 14 - strona 1 Rachunkowość finansowa 14 - strona 2 Rachunkowość finansowa 14 - strona 3

Fragment notatki:

Wartość początkowa może ulec zwiększeniu na skutek ulepszenia lub aktualizacji wyceny.
Koszty - dotyczą pozostałej działalności operacyjnej.
Wycena bilansowa nieruchomości inwestycyjnych:
Cena nabycia, koszt wytworzenia lub wartość po aktualizacji pomniejszona o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, lub
Cena rynkowa lub inaczej określona wartość godziwa.
Zasada ostrożnej wyceny nie ma pełnego zastosowania - jeśli cena w dół obniżamy wartość w pozostałe koszty operacyjne, jeśli w górę - można podnieść wartość w pozostałe przychody operacyjne.
Grunty nie podlegają amortyzacji, natomiast nieruchomości inwestycyjne należy amortyzować w pozostałe koszty operacyjne.
AKTYWA FINANSOWE
aktywa pieniężne (środki pieniężne w kasie, na rachunku, weksle długoter., czeki)
instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki (np. akcje, obligacje)
wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach.
Udziały lub akcje łączy wspólna cecha - prawo do udziału w zysku (w majątku). Nie mają terminu wymagalności.
W przypadku dłużnych papierów wartościowych - bony skarbowe, obligacje - korzyścią będą odsetki.
Dłużne papiery - termin wymagalności jest istotny
Ryzyko w inwestowaniu w akcje jest większe, niż w inwestycje w papiery dłużne.
Inne papiery wartościowe to np. jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
Obligacje państwowe mogą być zaliczane do krótkoterminowych, mimo że ich termin wymagalności jest dłuższy, jeśli nabyte zostały na krótki okres.
Wszystkie przychody i koszty dotyczące aktywów finansowych traktujemy jako finansowe.
Wycena aktywów finansowych na dzień nabycia lub powstania:


(…)

… i koszty dotyczące aktywów finansowych traktujemy jako finansowe.
Wycena aktywów finansowych na dzień nabycia lub powstania:
cena nabycia lub
cena zakupu, jeśli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są znaczące.
Wycena na dzień bilansowy:
Ustawowe zasady wyceny aktywów finansowych
Przykład księgowania długoterminowych aktywów finansowych:
1. Cena nabycia akcji wynosi 100 000.
I moment…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz