Rachunkowość finansowa- wykład 11

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość finansowa- wykład 11 - strona 1 Rachunkowość finansowa- wykład 11 - strona 2 Rachunkowość finansowa- wykład 11 - strona 3

Fragment notatki:

Rachunkowość finansowa dr Ewa Maćkowiak Wykład 11
INWESTYCJE - ISTOTA , ZAKRES, WYCENA I EWIDENCJA
INWESTYCJE (art. 3 ust. 1 pkt 17 UR) długoterminowe i krótkoterminowe
niefinansowe i finansowe (aktywa finansowe art. 3 ust. 1 pkt 24 UR)
INWESTYCJE NIEFINANSOWE
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczy ruchome
Inwestycje długoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Klasyfikacja bilansowa aktywów finansowych
AKTYWA FINANSOWE
Długoterminowe (AT)
Krótkoterminowe (AO)
- w jednostkach powiązanych
- w pozostałych jednostkach
Aktywa pieniężne
- udziały lub akcje - inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki -inne aktywa finansowe
WYCENA AKTYWÓW FINANSOWYCH Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych aktywów finansowych:
Zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 35 ust. 1)
Pozycja
Wycena w księgach rachunkowych
Nabyte lub powstałe aktywa finansowe
W cenie nabycia albo cenie zakupu, jeśli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów (§ 13. 1)
Pozycja
Wycena w księgach rachunkowych
Aktywa finansowe
W cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez jednostkę koszty transakcji.
Koszty transakcji (§ 3. 13) - koszty poniesione bezpośrednio w związku z przeniesieniem, nabyciem lub zbyciem aktywów finansowych. Do kosztów transakcji zalicza się w szczególności:

(…)

… instytucje w związku z zawarciem transakcji
prowizje za doradztwo
podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów
WYCENA BILANSOWA AKTYWÓW FINANSOWYCH KRÓTKOTERMINOWYCH
zmiany wartości aktywów finansowych ujmowane na kontach korygujących „Odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych”
skutki wyceny aktywów finansowych krótkoterminowych ujmowane drugostronnie odpowiednio jako koszty (zmiana in minus w stosunku do wartości początkowej) lub przychody finansowe (zmiana in plus w stosunku do wartości początkowej) - ujęcie wynikowe
Wycena bilansowa zgodna z ustawą o rachunkowości: W pełni dotyczy tylko jednostek, których roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.
Krótkoterminowe aktywa finansowe (aktywa finansowe nie będące należnościami i udzielonymi pożyczkami - udziałowe) - art. 28 ust. 1 pkt 5:
Cena rynkowa
Wartość godziwa, jeśli nie istnieje aktywny rynek Odniesienie skutków wyceny (1 i 2) - wynikowe:
Koszty / przychody finansowe (w zależności od kierunku zmiany ceny w stosunku do wartości początkowej)
Cena rynkowa lub cena nabycia w zależności od tego, która z nich jest niższa
Odniesienie skutków wyceny - wynikowe:
Koszty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz