inwestycje dł i krótkoterminowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2429
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
inwestycje dł i krótkoterminowe - strona 1

Fragment notatki:

Ma objętość 6 stron zapisanych w formacie doc. pojęcie inwestycji, podział inwestycji na te długoterminowe i krótkoterminowe, ich specyfikacja. CO to właściwie są inwestycje? Odp na to i inne pytana znajdziecie w notatce. Inwestycje są wtedy gdy, podmiot nie wykorzystuje ich na własne potrzeby, ale wiąże z nimi możliwość osiągnięcia korzyści.

Inwestycje długo- i krótkoterminowe
Pojęcie inwestycji.
Inwestycje to podstawowy sposób zwiększania kapitału. Oznaczają nakłady gospodarcze przeznaczone na powiększenie lub odtworzenie składników majątku, które w przyszłości przyniosą pozytywne efekty. Może to być wznoszenie nowych obiektów, rozbudowa istniejących oraz lokowanie wolnych środków pieniężnych, aby przyniosły w przyszłości większe dochody. Z punktu widzenia rachunkowości wyróżniamy dwie grupy aktywów:
Operacyjne aktywa trwałe (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne)- elementy wykorzystywane przez podmiot do prowadzenia działalności.
Inwestycje- podmiot nie wykorzystuje ich na własne potrzeby, ale wiąże z nimi możliwość osiągnięcia korzyści. Rysunek 1. Klasyfikacja inwestycji.
Źródło: Z. Messner, 2007, „Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF”, PWN
Inwestycje finansowe to aktywa finansowe, które obejmują papiery wartościowe, pożyczki, lokaty terminowe itp. Natomiast inwestycje niefinansowe mają postać praw lub rzeczy (nieruchomości, rzeczy ruchome). Obejmują aktywa, które nie są wykorzystywane przez podmiot do produkcji, sprzedaży produktów, świadczenia usług lub do prowadzenia działalności administracyjnej. Ważną klasyfikacją inwestycji jest ich podział na inwestycje długo- i krótkoterminowe. Długoterminowe inwestycje to takie, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia sporządzenia bilansu. Zaliczamy do nich:
Nieruchomości,
Wartości niematerialne i prawne,
Długoterminowe aktywa finansowe:
w jednostkach powiązanych:
udziały lub akcje,
inne papiery wartościowe,
udzielone pożyczki,
inne długoterminowe aktywa finansowe,
w pozostałych jednostkach:
udziały lub akcje,
inne papiery wartościowe,
udzielone pożyczki,
inne długoterminowe aktywa finansowe,
Inne inwestycje długoterminowe.
Natomiast inwestycje krótkoterminowe to takie, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia sporządzenia bilansu. Są to m.in. akcje, obligacje, bony, weksle, instrumenty pochodne. W bilansie inwestycje krótkoterminowe dzieli się na:
Krótkoterminowe aktywa finansowe,
w jednostkach powiązanych:
udziały lub akcje,
inne papiery wartościowe,
udzielone pożyczki,
inne krótkoterminowe aktywa finansowe,
w pozostałych jednostkach:
udziały lub akcje,
inne papiery wartościowe,
udzielone pożyczki,
inne krótkoterminowe aktywa finansowe,


(…)

… pieniężne i inne aktywa pieniężne:
środki pieniężne w kasie i na rachunkach,
inne środki pieniężne,
inne aktywa pieniężne,
Inne inwestycje krótkoterminowe.
Wycena długoterminowych inwestycji.
Poszczególne pozycje wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według:
Ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
Wartości godziwej,
Ceny rynkowej.
Trwała utrata wartości oznacza…
… długoterminowe aktywa finansowe może wykazywać tylko saldo debetowe, które wyraża stan aktywów finansowych długoterminowych. Na moment nabycia aktywa finansowe ujmowane są w księgach na dzień ich nabycia według ceny nabycia albo ceny zakupu.
Wycena krótkoterminowych inwestycji.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według:
Ceny rynkowej,
Niższej z cen: nabycia lub rynkowej…
… krótkoterminowe aktywa finansowe. Na koncie tym ujmuje się również udziały i akcje własne do zbycia nabyte w drodze egzekucji w celu odsprzedaży lub umorzenia. Na koncie tym księguje się też m.in. różnice z tytułu dyskonta weksli oraz różnice kursowe powstałe na aktywach krótkoterminowych wyrażonych w walutach obcych. Stanowią one tzw. Inne środki pieniężne.
Ewidencja szczegółowa do konta krótkoterminowe aktywa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz