Rachunkowość- bilans, operacje gospodarcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2324
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość- bilans, operacje gospodarcze - strona 1 Rachunkowość- bilans, operacje gospodarcze - strona 2 Rachunkowość- bilans, operacje gospodarcze - strona 3

Fragment notatki:


Temat: Bilans .
Bilans - jest to zestawienie aktywów i pasywów w ujęciu pieniężnym sporządzanym w określonej formie i na określony moment.
Bilans na ......................... Aktywa Wartość Pasywa Wartość I Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe:
środki trwałe
środki trwałe w budowie
Inwestycje długoterminowe
Należności długoterminowe
II Aktywa obrotowe
Zapasy
materiały
produkcja nie zakończona
wyroby gotowe
towary
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe I Kapitałowłasne
Kapitał powierzony
Kapitał samofinansowania
Wynik finansowy II Zobowiązania
Zobowiązania długo terminowe:
kredyty i pożyczki
zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
kredyty i pożyczki
zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania krótkoterminowe W bilansie aktywa są pogrupowane według stopnia rosnącej płynności, natomiast pasywa według stopnia rosnącej wymagalności.
Bilans pełni dwie funkcje: Jest sprawozdaniem finansowym
Jest dokumentem księgowym
Prawidłowo sporządzony bilans powinien zawierać następujące informacje: Nazwę i numer statystyczny jednostki.
Datę, na którą został sporządzony.
Wyszczególnienie grup i pozycji aktywów i pasywów z podaniem ich wartości.
Sumę bilansową Podpis kierownika jednostki i datę.
Podstawowe zasady bilansu: Zasada równowagi bilansowej - w myśl której suma aktywów musi być równa sumie pasywów.
Zasada ciągłości finansowej - co oznacza, że bilans zamknięcia roku poprzedniego jest bilansem otwarcia roku następnego.
Operacje gospodarcze. Operacje gospodarcze - są to zdarzenia, które mogą wyrazić wartościowo i wywołują zmiany w pozycjach bilansu oraz wpływają na wynik finansowy.
Typy operacji: Operacje aktywno-aktywne
Operacje pasywno-pasywne
Operacje aktywno-pasywne zwiększające Operacje aktywno-pasywne zmniejszające
Ad1. Operacje aktywno-aktywne - są to operacje, które wywołują zmiany wyłącznie po stronie aktywów i polegają one na tym, że jedna pozycja aktywów zmniejsza się o daną kwotę, a druga pozycja o identyczną kwotę się zwiększa, suma bilansowa pozostaje bez zmian.


(…)

… bilansowej.
Konto księgowe
Konto i funkcje konta:
Konto jest to urządzenie księgowe służące do rejestracji operacji gospodarczej.
Terminy związane z funkcjami kont księgowych:
Założenie konta- jest to wpisanie nazwy konta bądź też symbolu konta.
Otwarcie konta- jest to naniesienie stanu początkowego odczytanego z bilansu otwarcia bądź też zaksięgowanie pierwszej operacji.
Wpisanie operacji na koncie…
… saldo kredytowe wpisywane po stronie debet w celu wyrównania stanu. Zamknięcie konta- polega na wpisaniu sum kontrolnych i dwukrotnym ich podkreśleniu.
Zasady podwójnego księgowania.
Każdą operacje księgujemy co najmniej na dwóch kontach.
Operacje na kontach księgujemy po przeciwnych stronach.
Operacje na kontach księgujemy w tej samej kwocie.
Wykład 3
1
(Symbol konta)
Nazwa konta
Debet
(winien)
Kredyt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz