Rachunkowość bankowa 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość bankowa 3 - strona 1 Rachunkowość bankowa 3 - strona 2 Rachunkowość bankowa 3 - strona 3

Fragment notatki:


3. Aktywa banku i ich ewidencja 3.1 Klasyfikacja aktywów bankowych
Ze względu na wagę zagadnienia oraz specyfikę prowadzonej działalności, klasyfikacja aktywów banków znalazła swoje odzwierciedlenie w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami). Zagadnieniu temu poświęcony został załącznik Nr 2 do powołanej ustawy, w którym przedstawiono układ obowiązującego banki bilansu (pozycje bilansowe aktywów i pasywów). Z powyższego wynika, że aktywa banków ewidencjonowane wg planów kont opracowanych przez banki, opartych
na zasadach wynikających z ustawy o rachunkowości oraz wzorcowego planu kont dla banków (zarządzenie Nr 4/95 Prezesa NBP z dnia 22 lutego 1955 r.), należy grupować i ujmować w bilansie w układzie ściśle określonym załącznikiem do ustawy o rachunkowości.
W opracowywanych bilansach banki mają obowiązek ujmowania aktywów w następującym układzie: I. Kasa, środki w Banku Centralnym
A vista
Rezerwa obowiązkowa
Inne środki
Do aktywów wykazywanych w powyższych pozycjach bilansu zaliczone zostały operacje ewidencjonowane na kontach Zespołu 1 wzorcowego planu kont, dotyczące operacji kasowych oraz na rachunkach w Banku Centralnym (bieżącym i terminowych).
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskonta w Banku Centralnym Do aktywów wykazywanych w tej pozycji bilansu zalicza się w szczególności (niemal wyłącznie) weksle handlowe przyjęte od klientów banku, które bank ma prawo zgłosić do redyskonta w NBP (np. z tytułu kredytów preferencyjnych na skup płodów rolnych).
III. Należności od innych instytucji finansowych
1. A vista
2. Terminowe
Do aktywów wykazywanych w powyższych pozycjach bilansu zalicza się pozostałe aktywa ewidencjonowane w Zespole Nr 1 wzorcowego planu kont nie ujęte w poz. I i II bilansu.
IV. Należności od klientów i sektora budżetowego
Do aktywów wykazywanych w powyższej pozycji bilansu zalicza się wszystkie należności ewidencjonowane w Zespole 3 wzorcowego

(…)

… nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy, 5. dłużne papiery wartościowe - według cen sprzedaży, z tym że różnice pomiędzy ceną nabycia, a aktualną cena sprzedaży zalicza się do kosztów lub przychodów z operacji finansowych,
6. należności, w tym również z tytułu pożyczek - w kwocie wymagającej zapłaty,
7. środki pieniężne oraz pozostałe aktywa - według wartości nominalnej.
Szczegółowe zasady…
… przejęte za długi - wykazuje się według ceny stanowiącej cenę długu nie wyższej jednak od ceny możliwej do uzyskania z ich sprzedaży,
aktywa stanowiące pozycje walutowe bilansu wykazuje się w złotych po przeliczeniu według średniego kursu ustalanego przez prezesa NBP, obowiązującego na dzień bilansowy.
Stany aktywów wykazywanych w księgach rachunkowych banków podlegają rocznej i okresowej inwentaryzacji…

Ogólne zasady wyceny aktywów w bankach wynikają z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami), zaś szczegółowe z uchwały Nr 1/98 Komisji nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości banków i sporządzania informacji dodatkowej (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 27).
Podstawowymi zasadami wyceny aktywów wszystkich podmiotów gospodarczych, a banków w szczególności, są: zasada ostrożnej wyceny oraz wiernego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowe.
Podstawowe zasady wyceny aktywów wynikające z art. 28 ustawy o rachunkowości są następujące:
inwestycje rozpoczęte - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
2. udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe (lokaty) - według cen nabycia…
…. Z tego też względu aby móc spełnić obligatoryjny obowiązek oddzielnego ich wykazania w bilansie, należy ewidencję księgową rozszerzyć o dodatkowe konta. VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych
W instytucjach finansowych
W pozostałych jednostkach
Do aktywów wykazywanych w powyższych pozycjach bilansu zalicza się akcje i udziały posiadane w jednostkach zależnych (ponad 50 % głosów na walnym zgromadzeniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz