Rachunkowość bankowa 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość bankowa 4 - strona 1 Rachunkowość bankowa 4 - strona 2 Rachunkowość bankowa 4 - strona 3

Fragment notatki:


4. Pasywa banku i ich struktura 4.1 Struktura pasywów banku
Stosownie do ustaleń zawartych w załączniku Nr 2 do ustawy o rachunkowości, banki maja obowiązek prezentowania w bilansie pasywów w następującym układzie:
Zobowiązania wobec Banku centralnego
Do pasywów wykazywanych w tej pozycji bilansu zalicza się wyłącznie zobowiązania wobec Banku Centralnego ewidencjonowane w Zespole Nr 1 wzorcowego plan kont. W szczególności: środki na rachunku Banku Centralnego prowadzonym w banku komercyjnym (konto 1101), depozyty Banku Centralnego (konto 1111), pożyczki udzielone przez Bank Centralny (konto 1121), kredyty zaciągnięte w Banku Centralnym ewidencjonowane na kontach 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1139 oraz niezapłacone odsetki od kredytów i pożyczek (konto 1191).
II. Zobowiązania wobec instytucji finansowych
A vista
Terminowe
Do pasywów wykazywanych w tej pozycji bilansu zalicza się pozostałe zobowiązania banku wobec instytucji finansowych (oprócz Banku Centralnego) ewidencjonowane w Zespole Nr 1 wzorcowego planu kont z podziałem na figurujące na rachunkach bieżących (a vista) i terminowe (konta zaliczone do grupy 17 i 18). Do instytucji finansowych, które we wzorcowym planie kont na piątym miejscu numeru konta otrzymały swoją numeracje, zaliczamy następujące podmioty:
0 - Międzynarodowe Organizacje Finansowe
1 - Filie, Oddziały i Agendy banku za granicą 2 - Banki
3 - Banki centralne za granicą
4 - Placówki pocztowe
5 - Giełda papierów wartościowych
6 - Biura maklerskie
7 - Instytucje ubezpieczeniowe
8 - Fundusze inwestycyjne ( w tym Narodowy Fundusz Inwestycyjny) 9 - Inne instytucje finansowe ( w tym: kantory, fundusz powierniczy)
III. Zobowiązania wobec klientów i sektora budżetowego
Lokaty oszczędnościowe:
a vista
terminowe
Pozostałe:
a vista
terminowe
Do pasywów wykazywanych w powyższych pozycjach bilansu zalicza się wszystkie zobowiązania ewidencjonowane w Zespołach Nr 2 i 3 wzorcowego planu kont. Dalszy podział na zobowiązania z tytułu lokat oszczędnościowych i pozostałych zobowiązań, a w ramach tych pozycji na rachunki bieżące (a vista) i terminowe, zobowiązuje do grupowania zobowiązań odrębnie z tytułu lokat oszczędnościowych (tylko lokaty w bonach oszczędnościowych - konto 273 i na książeczkach oszczędnościowych bieżących i terminowych- konto 275). Pozostałe rachunki bieżące i depozyty terminowe podmiotów nie finansowych i sektora budżetowego ewidencjonowane w Zespołach 2 i 3 wzorcowego planu kont ujmowane są w pozycji szczegółowej „Pozostałe”.


(…)

…” - przychody przyszłych okresów ewidencjonowane na koncie 531 (na koncie tym ewidencjonuje się również odsetki).
VII. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych
2. Pozostałe rezerwy
Do pasywów wykazywanych w tych pozycjach bilansu zalicza się:
- do pozycji „Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych”- rezerwę na odłożony podatek dochodowy ustaloną na koniec roku obrotowego (część salda konta…
… według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują należności,
podział zobowiązań pozostałych do spłacenia na dzień bilansowy, według terminów spłaty przewidzianych umowami:
do 1 roku
od 1 do 5 lat
ponad 5 lat
wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku banku (ze wskazaniem…
… każdego składnika pasywów oraz nie kompensowania różnych co do rodzaju pasywów z aktywami, jak również przychodów z kosztami.
Przy wycenie poszczególnych rodzajów pasywów stosuje się następujące zasady: stan kapitałów lub funduszy własnych wycenia się w wartości nominalnej,
zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się po kursie średnim NBP obowiązującym na dzień bilansowy,
zobowiązania - w kwotach…
…, a w przypadku upadłości lub likwidacji banku będą podlegać zwrotowi w ostatniej kolejności - ewidencjonowane na koncie 620. Ewidencjonowanie zobowiązań na tym koncie wymaga zgody Komisji Nadzoru Bankowego, a ich wysokość nie może być wyższa jak 50 % funduszy podstawowych ( art.127 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe -Dz.U. Nr 140 poz.939 z późniejszymi zmianami).
IX. Kapitał (fundusz…
… dodatnia)”- wykazuje się saldo Ma konta 650 - Wynik w trakcie zatwierdzenia, zaś w pozycji „Strata netto (wielkość ujemna) saldo Wn konta 650.
W bilansie ponadto wykazuje się zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane w następującym układzie:
I. Zobowiązania warunkowe z tytułu:
1. Weksli akceptowanych i indosowanych, czeków, akredytyw itp. 2. Udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Pozostałych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz